Gebyrer

Totalt gebyr omfatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn.Gebyret rettes mot tiltakshaver og alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
Basisgebyr Gebyr 2018
Enebolig inntil 2.etg. i regulert felt Kr 6460
Enebolig inntil 2. etg i uregulert felt Kr 8070
Tomannsbolig Kr 11 000
Rekkehus Kr 17 000
Terrasseblokk Kr 30 000
Boligblokk/stort sammenbygd boligbygg Kr 30 000
Fritidsboliger i regulert område Kr 6460
Fritidsbolig i uregulert område Kr 8070
Driftsbygninger / landbruksbygg over 1000m2 BRA Kr 8070
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mer enn 2 år Kr 1900
Nybygg med bruksformål industri, forretning, kontor, lager, off. bygg mv.* Kr 10 000
Tilbygg bolig Kr 3530
Tilbygg næring (+10 kr per m2 BRA) Kr 5000
Søknadspliktig ombygging Kr 5000
Brygge, molo mv. Kr 1900
Brønn, basseng, dam Kr 1900
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l over 70m2 BRA Kr 3530
Fasadeendring og tilbygg over 50m2 BRA Kr 3530
Bruksendring Kr 1900
Riving Kr 1900
Byggteknisk installasjon, pipe, heis mv. Kr 1900
Oppdeling/sammenføying av seksjoner Kr 1900
Innhegning mot vei, skilt eller reklame Kr 1900
Fradeling av eiendom Kr 1900
Vesentlige terrenginngrep Kr 1900
Vei og parkeringsplasser Kr 1900
Endring av tillatelse Kr 1900
Mindre bygg teknisk arbeid Kr 3530

* I tillegg til basisgebyret betales kr 12,- per m2 BRA

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Gebyr 2018
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr 1860
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, inntil 1000m2 BRA Kr 3470
Stølshus Kr 3470
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mindre enn 2 år Kr 1860
Fasadeendring og tilbygg mellom 0 og 50m2 BRA Kr 1860
Søknadspliktig ombygging Kr 2370
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l. inntil 70m2 BRA Kr 1860

 

Andre gebyr
Gebyr 2018
Dispensasjon etter PBL § 19-1 Kr 8000
Igangsettingstillatelse Kr 2430
Minstegebyr, andre typer arbeid Kr 1900

Åpningstider

Man: 09.00 - 15.00
Tirs: Stengt
Ons: 09.00 - 15.00
Tors: 09.00 - 16.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda