Henssynssone marin leire ved byggesaker

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Henssynssone marin leire ved byggesaker

Etter vedtak av ny kommuneplans arealdel for Sauda kommune og sentrale myndigheters oppmerksomhet rundt problematikk rundt mulig kvikkleire i byggesaker, har det blitt satt fokus på hensynssonene for marin grense i byggesaker i Sauda.

Det har vist seg å være omfattende og kostbart å få kartlagt mulig kvikkleireforekomster for tiltakshavere, spesielt for små prosjekter.

NVE har i Veileder nr 1/2019 gitt mulighet for en enklere dokumentasjon av sikkerhetskravene for tiltakskategori K0. Tiltakskategori K0 omfatter garasjer, naust, tilbygg/påbygg til eksisterende bebyggelse, frittstående uthus, redskapsbod og landbruks- og skogsveger.

For å godkjenne denne forenklede dokumentasjonen (ikke behov for uttalelse fra geoteknikker) skal det legges et dokument ved søknaden om tiltaket som beskriver hvordan prinsippene i Vedlegg 2 til Veileder nr 1/2019 er fulgt. Det er tiltakshaver/ansvarlig søker som er ansvarlig for på en klar og entydig måte å beskrive hvordan prinsippene i Vedlegg 2 er fulgt.

Så lenge det dokumenteres at prinsippene i Vedlegg 2 til Veileder nr 1/2019 fra NVE er fulgt og tiltaket ikke kommer i konflikt med prinsippene, vil det ikke stilles krav til uttalelse fra geoteknikker. Hvis det derimot viser seg å være usikkerhet om tiltaket kan gjennomføres som anvist i Vedlegg 2 og/eller om tiltaket forverrer stabiliteten, skal vurderinger og utarbeidelse av dokumentasjon gjennomføres av geoteknikker.