Arealoverføring

Grensen mellom to eiendommer kan endres ved arealoverføring. Ved arealoverføring skilles ikke arealet ut som egen eiendom, men blir lagt til eksisterende gnr/bnr.

Ved arealoverføring åpnes det for overføring av større arealer enn det som er tillat ved grensejustering. 

Hvem kan søke

Arealoverføring kan rekvireres av den som har grunnbokhjemmel til eiendommen, fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt av disse. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen eller har fullmakt, må det vedlegges firmaattest av nyere dato. Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den del av eiendommen som ønskes overført kan også søke.


Søknaden skal inneholde

Ved søknad om arealoverføring brukes søknadsskjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 149 kB). I tillegg skal det vedlegges kart/målebrev som viser klart hvilke eiendommer som er berørt og hvor ny grense skal gå.

  • Det må foreligge notat om verdi på overført areal (PDF, 149 kB) samt skjemaet erklæring om arealoverføring må være fylt ut
  • Før arealoverføring kan gjennomføres må det foreligge erklæring om pantefrafall og avklaring i forhold til bruksretter, slik at det ikke blir prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen (får ikke tinglyst arealoverføring før pantefrafall er gitt)

Søknaden skal underskrives av samtlige hjemmelshavere av de berørte eiendommene.

Søknaden sendes

Sauda kommune
Postboks 44
4201 Sauda

Saksgang

  • Rekvirenten og berørte naboer til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretning pr. brev minst 2 uker i forkant eller pr. tlf ved kortere frist enn 2 uker til oppmålingsforretning. Dersom noen må ha stedfortreder ved forretningen, må disse ha skriftlig fullmakt. Denne skal tas med til oppmålingsforretningen
  • Partene påviser grensene i henhold til søknad. Grensepunkter blir merket med godkjente grensemerker. Det føres protokoll over hva som er foretatt. Grensepunktene blir målt inn med GPS / totalstasjon (landmålingsinstrument). Deretter blir grensene kartfestet og lagt inn i matrikkelen. Det blir sendt melding til tinglysingen om gjennomført arealoverføring sammen med ”erklæring om arealoverføring”, pantefrafall, verdi på eiendom med mer. Når arealoverføringen er tinglyst blir matrikkelbrev sendt til rekvirenten og de berørte parter

Saksbehandlingstid

  • Oppmålingsmyndigheten har 16 ukers frist for å gjennomføre arealoverføringen når søknaden om arealoverføring er godkjent av planmyndigheten i kommunen
  • Tidsfristen slutter å løpe ved behov for tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at arealoverføringen skal kunne finne sted. Dette gjelder også ved påklaging av vedtak
  • Fra 1.desember til 30.april gjelder egen vinterforskrift. I denne perioden kan det være vanskelig å gjennomføre forretninger, slik at denne tiden kommer i tillegg til de 16 ukene

Priser

Se gjeldende gebyrregulativ for Sauda kommune (PDF, 134 kB). I tillegg kommer tinglysingsgebyr etter statens satser. Arealoverføring utløser dokumentavgift (2,5%) til staten.

Klageadgang

Arealoverføring kan påklages av berørte parter. Det er tre ukers klagefrist som løper fra den dato en har mottatt matrikkelbrev eller underretning jf.§ 46 i matrikkelloven.

Torkel Andre Risvoll
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 957 42 864
Marianne Tangeraas
Avdelingsleder plan og forvaltning
E-post
Mobil 415 52 210

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart