Eierseksjonering

Eierseksjonering

Dersom en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygget, må eiendommen seksjoneres.

Mer utfyllende informasjon om seksjonering finner du på informasjonssiden til Kartverket.

Slik søker du

Krav om seksjonering fremsettes ved å fylle ut dette skjemaet. Veiledning til dette skjemaet finner du på regjeringen sine nettsider.
I tillegg skal følgende informasjon legges ved:

  • Situasjonsplan som tydelig viser plassering av bygget med eventuelle grenser for eksklusivt uteareal til seksjonene. Kartportalen Kommunekart kan benyttes til dette
  • Plantegning over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft som viser tydelig avgrensing av de ulike seksjonene. På tegningene skal areal på bruksenhetene vise, forslag til seksjonsnummer, og bruken av rommene skal vise tydelig
  • Vedtekter for sameiet
  • Dokumentasjon på at boseksjoner fyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven
  • Samtykke fra rettshavere dersom det er tinglyst en urådighet på eiendommen
  • Dersom det er flere eiere av eiendommen skal dette skjemaet legges ved

 

Søknaden sendes

Fullstendig krav skal sendes i tre eksemplar til
Sauda kommune
Pb. 44
4201 Sauda

 

Saksgang

Krav om seksjonering er søknadspliktig. Fullstendig søknad vil bli lagt til oppmålingsavdelingen som behandler søknaden og tinglyser seksjoneringen. Dette skal normalt skje innen en frist på 12 uker.

Blir det søkt om fordeling av uteareal tilhørende hver seksjon, må det gjennomføres oppmålingsforretning etter matrikkelloven før seksjonering kan tinglyses. For dette gjelder en frist på 16 uker.

 

Hva koster det?

Se gebyrregulativ for Sauda kommune for pris på seksjonering.
Skal det måles opp uteareal til seksjonene, blir dette gjort etter samme regulativ.
Tinglysingsgebyr vil komme i tillegg.


Klage

Matrikkelføring av seksjonering kan påklages av berørte parter. Klagefrister er 3 uker, og fristen starter fra den datoen du mottar matrikkelbrev eller underretning om matrikkelføring jf §46 i matrikkelloven.


Lover og regler

For mer utfyllende informasjon og regelverk se:
Eierseksjonsloven
Matrikkelloven
 

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart