Fradeling av eiendom

Fradeling av eiendom

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt og gitt et eget matrikkelnummer (gnr/bnr). Den nye eiendommen blir ført i matrikkelen, tinglyst og registrert i eiendomskartet.
 

For å dele fra ny grunneiendom må det søkes om delingstillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1. Enkelte saker kan kreve søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslova. Se veiledning på Søknad om dispensasjon. Søknader i områder avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel kan kreve samtykke etter jordlova §9 og/eller §12. Denne søknaden behandles av Landbruk i Sauda kommune. Søknad om dispensasjon og deling etter jordlova er gebyrbelagt, jf. gjeldende gebyrregulativ.
 

Hvem kan søke

Forretning kan rekvireres av den som har grunnbokhjemmel til eiendommen, fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt av disse. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen eller har fullmakt, må det vedlegges firmaattest av nyere dato. Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den del av eiendommen som ønskes overført. Den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i lov om tomtefeste.

Søknaden skal inneholde

Ved søknad om deling av eiendom skal begge skjemaene fylles ut: 
5153-Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak etter PBL)

 • I tillegg skal det vedlegges kart som viser klart hvilke eiendommer som er berørte og hvor grensen for den nye eiendommen skal gå
 • Gjenpart av nabovarsel sammen med kvittering for nabovarsel skal følge søknaden som blir sendt til kommunen. 
 • Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering (blankett nr. 5155) må vedlegges søknaden. Gjenpartens forside skal være identisk utfylt som de nabovarsler som er sendt eller utdelt til naboene. På gjenpartens kvitteringsside kan det enten brukes personlig kvittering, eller kvittering fra postverket for rekommandert sending
   

Rekvisisjon av oppmåling skal underskrives av samtlige hjemmelshavere til de berørte eiendommene.

Søknaden sendes

Sauda kommune
Postboks 44
4201 Sauda

 

Saksgang

 • Rekvirenten og berørte naboer til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretning pr. brev minst 2 uker i forkant eller pr. tlf ved kortere frist enn 2 uker til oppmålingsforretning. Dersom noen må ha stedfortreder ved forretningen, må disse ha skriftlig fullmakt. Denne skal tas med på oppmålingsforretningen
 • Partene påviser grensene i henhold til søknad. Grensepunkter blir merket med godkjente grensemerker. Det føres protokoll over hva som er foretatt. Grensepunktene blir målt inn med GPS/kikkert. Deretter blir grensene kartfestet og lagt inn i matrikkelen. Melding til tinglysing blir sendt til tinglysingen. Når opprettelse av ny grunneiendom er tinglyst, blir matrikkelbrev sendt til rekvirent av forretningen. Underretning blir sendt til berørte parter
 • Rekvirent og eventuell kjøper/overtaker av ny grunneiendom kan nå skrive skjøte på det nye gnr/bnr


Saksbehandlingstid

 • Oppmålingsmyndigheten har 16 ukers frist for å gjennomføre opprettelse av ny grunneiendom fra det tidspunktet søknad  om fradeling er godkjent av planmyndigheten i kommunen
 • Tidsfristen slutter å løpe ved behov for tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at fradelingen skal kunne finne sted. Dette gjelder også ved påklaging av vedtak
 • Fra 1.november til 30.april gjelder egen vinterforskrift. I denne perioden kan det være vanskelig å gjennomføre forretninger, slik at denne tiden kommer i tillegg til de 16 ukene


Priser

Se gjeldene gebyrregulativ for Sauda kommune 2024 
Tinglysingsgebyr og behandling etter PBL §20-1 vil tilkomme.

Klageadgang

Opprettelse av ny grunneiendom kan påklages av berørte parter. Det er tre ukers klagefrist som løper fra den dato en har mottatt matrikkelbrev eller underretning jf.§ 46 i matrikkelloven.

 • Ved klage oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet

Åpningstider

Man og Ons: 10.00 - 14.00
Tirs og Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart