Grensejustering

Grensejustering er overføring av mindre arealer mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense. For overføring av større arealer, se arealoverføring.

En grensejustering krever oppmålingsforretning.

Vilkår for gjennomføring av grensejustering

  • Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % av arealet til den minste av eiendommene som er involvert i grensejusteringen
  • Maksimal endring er 500 m 2
  • En eiendom kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen
  • Verdien av overført areal kan ikke være over 1 G (G =grunnbeløp i folketrygden)

Hvem kan søke

Forretning kan rekvireres av den som har grunnbokhjemmel til eiendommen, fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt av disse. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen eller har fullmakt, må det vedlegges firmaattest av nyere dato. Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den del av eiendommen som ønskes overført.


Søknaden skal inneholde

Ved søknad om grensejustering brukes søknadsskjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 149 kB). I tillegg skal det vedlegges kart/målebrev som viser klart hvilke eiendommer som er berørte, samt hvor ny grense skal gå.

Søknaden skal underskrives av samtlige hjemmelshavere av de berørte eiendommene.

Søknaden sendes

Sauda kommune
Postboks 44
4201 Sauda

Saksgang

  • Rekvirenten og berørte naboer til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretning pr. brev minst 2 uker i forkant eller pr. tlf ved kortere frist enn 2 uker til oppmålingsforretning. Dersom noen må ha stedfortreder ved forretningen, må disse ha skriftlig fullmakt. Denne skal tas med til oppmålingsforretningen
  • Partene påviser ny grense i henhold til søknad. Grensepunkter blir merket med godkjente grensemerker. Det føres protokoll over hva som er foretatt. Grensepunktene blir målt inn med GPS/kikkert. Deretter blir grensene kartfestet og lagt inn i matrikkelen. Grensejustering blir ikke tinglyst. Når grensejusteringen er ført i matrikkelen blir matrikkelbrev sendt til rekvirenten og de berørte parter

Saksbehandlingstid

  • Oppmålingsmyndigheten har 16 ukers frist for å gjennomføre grensejusteringen når rekvisisjon om oppmålingsforretning er mottatt
  • Tidsfristen slutter å løpe ved behov for tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at grensejusteringen skal kunne finne sted. Dette gjelder også ved påklaging av vedtak
  • Fra 1.november til 30.april gjelder egen vinterforskrift. I denne perioden kan det være vanskelig å gjennomføre forretninger, slik at denne tiden kommer i tillegg til de 16 ukene

Priser

Se gjeldende gebyrregulativ for Sauda kommune.

Klageadgang

Grensejustering kan påklages av berørte parter. Det er tre ukers klagefrist som løper fra den dato en har mottatt matrikkelbrev eller underretning jf. § 46 i matrikkelloven.

Torkel Andre Risvoll
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 957 42 864
Marianne Tangeraas
Avdelingsleder plan og forvaltning
E-post
Mobil 415 52 210

Åpningstider

Man og Ons: 09.00 - 15.00
Tirs og Tors: 12.00 - 15.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart