Tilleggsareal til eksisterende eiendom

Tilleggsareal til eksisterende eiendom

Tilleggsareal kan overføres som grensejustering eller arealoverføring. Det er størrelse og verdi på areal som ønskes overført som avgjør hvilket alternativ som kan benyttes. I tillegg har formål i reguleringsplan / kommuneplan betydning.

Enkelte saker kan kreve søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslova. Se veiledning på søknad om dispensasjon. ) Søknader i områder avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel kan kreve samtykke etter jordlova § 9 og/eller § 12. Denne søknaden behandles av Landbruk i Sauda kommune. Søknad om dispensasjon og deling etter jordlova er gebyrbelagt, jf. gjeldende gebyrregulativ.

Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer som grenser til hverandre.

  • Arealet for de involverte eiendommene kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m2). Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres.
  • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  • I tillegg til størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes. Arealene som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (for eksempel vei og bolig) krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.
  • Ved gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer (makebyte) bør arealene være noenlunde like i størrelse og verdi.
  • En enhet kan likevel ikke avgi areal som overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

Øvrig informasjon

Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering, og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.

Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte.

Partene må underskrive egen avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretningen.

Grensejustering er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Du finner mer info om grensejustering på Kartverkets sider.

 

Arealoverføring

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense, og der arealet er enn større det som kan gjennomføres som grensejustering. Er søknadspliktig etter plan- og bygningslova §20-1, bokstav m og eventuelt jordlova §12 (der arealformålet er LNF).

En arealoverføring skal tinglyses. Er det pant på eiendommen som avgir areal må det være gitt pantefrafall i areal som overføres før saken sendes til tinglysing.

Du finner mer om arealoverføring på Kartverkets nettsider.

Hvem kan søke

Arealoverføring og grensejustering kan rekvireres av den som har grunnbokhjemmel til eiendommen, fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt av disse. I de tilfellene hvor et er et firma som er eier av eiendommen eller har fullmakt, må det vedlegges firmaattest av nyere dato.

Slik søker du

Grensejustering

Ved rekvisisjon av grensejustering brukes søknadsskjemaet "Rekvisisjon av oppmålingssaker som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven".

I tillegg skal følgende informasjon legges ved:

 Arealoverføring

Ved søknad om arealoverføring skal begge skjemaene fylles ut: 
5153-Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktig tiltak etter PBL)
 

I tillegg skal følgende informasjon legges ved:

  • Erklæring om arealoverføring må fylles ut og leveres i 2 eksemplar. 
  • Kart som viser hvor grensene til den nye eiendommen skal gå og oversikt over berørte parter. 
  • Nabovarsel skal sendes berørte naboer sammen med kart som viser grensene for aktuell tomt. 
  • Gjenpart av nabovarsel sammen med kvittering for nabovarsel skal følge søknaden som blir sendt til kommunen. 
  • Er arealoverføring i strid med reguleringsformål i reguleringsplan eller kommuneplan, må det og legges ved følgebrev der en søker om dispensasjon fra plan. Dispensasjonssøknaden må være begrunnet.

Søknaden sendes:
Sauda kommune
Postboks 44
4201 Sauda
Eller på epost til postmottaket.
 

Klageadgang

Arealoverføring kan påklages av berørte parter. Det er tre ukers klagefrist som løper fra den dato en har mottatt matrikkelbrev eller underretning jf.§ 46 i matrikkelloven.

Lover og regler

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart