Sydande Sauda

Sydande Sauda

Sydande Sauda handler om å styrke Sauda som et attraktivt og klimavennlig tettsted.  Vi ønsker økt folkeliv og aktivitet i sentrum med flere næringsdrivende, flere beboere, flere arbeidsplasser og flere besøkende. For å nå disse målene må vi finne ut hvordan vi skal utvikle området, og hvordan vi skal bevege oss i, og inn- og ut av sentrum.

Presentasjon av visjon for Sydande Sauda Leva Urban Design

  Et attraktivt sentrum der folk går og sykler, skaper folkeliv og flere møter mellom mennesker. Dette handler om kvalitet, om hvordan et sted virker på oss, hvordan vi oppfatter, bruker og tar vare på vårt lille, særpregede sentrum. 
Om omgivelsene har god kvalitet, øker trivselen og bidrar til at det er kjekt å ferdes og oppholde seg her. Dette er viktig, fordi det handler om å føle seg velkommen og ivaretatt på et sted. Dette er bra for næringslivet, for folkehelsa og klimavennlig på samme tid.

 

Sauda kommune forbereder nå arbeidet med en ny sentrumsplan. I dette arbeidet skal vi undersøke mulighetene for utvikling av sentrum. Vi vil forsøke å finne gode løsninger på hvordan vi skal bruke området nå og i fremtiden. Informasjonsarbeid og medvirkning vil være viktig for å gjennomføre prosjektet (både planen og fremtidige byggeprosjekt) og vi ønsker å legge til rette for at innbyggere, næringsliv og folkevalgte skal få bidra og si noe om hva vi ønsker å oppnå. 

For eksempel: 

 • Hvem skal sentrum være for og hvem skal bo i sentrum.
  Hvordan skal sentrum for barn og ungdommer være? 
 • Hvilke funksjoner og næringer skal vi ha i sentrum? 
  Hvor og hvordan skal f.eks. butikker og nye boliger bygges?
 • Hvordan kan vi bygge nytt og samtidig ta vare på vårt særpreg? 
 • Hvordan kan vi få ønsket bruk av uterom, fortette og samtidig skape rom for gode opplevelser? 
  Hvor skal vi ha parker, trær og blomster, og hvem skal ta vare på dem?
 • Hvordan skal vi bevege oss? 
  Hvordan skal vi løse gatebruk og viktige forbindelser til, fra og i sentrum? 
  Og hvordan skal vi legge til rette for at det er attraktivt å gå og sykle? 
 • Hvor skal parkeringsplassene være? Kan en strategi for parkering være lurt?


Sauda kommune har flere utfordringer som er typiske for distriktskommuner, som bla. 

 • Vi har synkende folketall.
 • Vi har behov for flere, varierte arbeidsplasser og flere høyt utdannede innbyggere.
 • Vi har en aldrende befolkning og en utfordret kommuneøkonomi. 
 • Vi har mange gamle bygninger og «upraktiske» bygninger. Men vi har samtidig et sentrum som en del av et nasjonalt viktig bygningsmiljø. 
 • Vi har behov for flere attraktive tilbud, spesielt om sommeren.
 • Bilkulturen i Sauda er dominerende, med en bilandel på 76 %. Utviklingen er tilpasset bilen som fremkomstmiddel. Ca 2/3 av reisene i kommunen er på under 3 km. Kommunen har et stort potensiale for å legge bedre til rette for sykkel og gange.              

Arbeidet med «Attraktive tettstadar i distrikta i Rogaland», med prosjekttittel «Sydande Sauda» er forankret i politisk vedtak i kommunestyremøte 08.02.2017 saksnnummer 012/2017. Arkivsak ID 16/1212.
Prosjektet er finansiert av Sauda kommune, med bidrag fra Rogaland Fylkeskommune, Miljødirektoratet, Koro og Ryfylkefondet.

Ønsker du mer informasjon om arbeidet med ny sentrumsplan?
Se kommunens nettside  eller Sydande Sauda på facebook