Syklande Sauda

Syklande Sauda

Sauda kommune er valgt ut av Rogaland fylkeskommune som testkommune for sykkelsatsingen «Sykling på mindre steder». Prosjektet har hatt som mål å utarbeide en sykkelstrategi for Sauda, inkludert et hovednett for sykkel og en handlingsplan med tiltak. Sykkelstrategien ble vedtatt av kommunestyret i februar 2021.

Saudas nye sykkelstrategi inneholder konkrete mål, satsingsområder og tiltak for de neste ti årene. Det er laget en handlingsplan for 2021-2024 som viser hvilke tiltak som er planlagt for de første fire årene. I tillegg er det utarbeidet en plan for sykkelvegnettet som beskriver hvilke deler av gatenettet som skal tilrettelegges for sykling. Dette er en mer langsiktig plan for et komplett sykkelvegnett.

Økt sykkelbruk gir positive effekter innen folkehelse, klima og miljø, økonomisk gevinst, og bidrar til mer levende byer og tettsteder. Målet er at det skal bli tryggere, kjekkere og enklere å sykle i Sauda, og at flere skal velge sykkel som fremkomstmiddel. 

For å følge med på aktiviteter og fremdrift i prosjektet oppfordrer vi til å følge prosjektets Facebookside «Syklande Sauda» og Syklande Sauda på Instagram.