Syklande Sauda

Sauda kommune er valgt ut av Rogaland fylkeskommune som testkommune for sykkelsatsingen «Sykling på mindre steder». Prosjektet skal utarbeide en sykkelstrategi for Sauda for de neste ti årene, inkludert et hovednett for sykkel og en handlingsplan med tiltak.

Økt sykkelbruk gir positive effekter innen folkehelse, klima og miljø, økonomisk gevinst, og bidrar til mer levende byer og tettsteder. Målet er at det skal bli tryggere, kjekkere og enklere å sykle i Sauda, og at flere skal velge sykkel som fremkomstmiddel. 

Arbeidet med sykkelstrategien startet opp i september 2019 og skal ferdigstilles før sommeren 2020. Gjennomføring av fysiske tiltak skal startes opp samme høst. Innbyggermedvirkning vil være viktig for prosjektet, og i løpet av vinteren og våren 2020 vil vi invitere Saudas innbyggere til å komme med sine innspill gjennom ulike aktiviteter. Arbeidet skjer parallelt med etablering av hjertesoner rundt Saudas grunnskoler, og barn og unge vil være et satsingsområde i sykkelstrategien.

For å følge med på aktiviteter og fremdrift i prosjektet oppfordrer vi til å følge prosjektets Facebookside «Syklande Sauda»

Stine Skrunes
Prosjektleder sykkelsatsing og trafikksikkerhet
E-post