Syklande Sauda

Sauda kommune er valgt ut av Rogaland fylkeskommune som testkommune for sykkelsatsingen «Sykling på mindre steder». Prosjektet skal utarbeide en sykkelstrategi for Sauda, inkludert et hovednett for sykkel og en handlingsplan med tiltak.

Økt sykkelbruk gir positive effekter innen folkehelse, klima og miljø, økonomisk gevinst, og bidrar til mer levende byer og tettsteder. Målet er at det skal bli tryggere, kjekkere og enklere å sykle i Sauda, og at flere skal velge sykkel som fremkomstmiddel. 

Utkast til sykkelstrategi for Sauda for 2020-2030 er nå ute til høring. Selve strategien inneholder beskrivelse av mål, satsingsområder og tiltak. Det er laget en handlingsplan for 2021-2024 som viser hvilke tiltak som er planlagt for de første fire årene. I tillegg er det utarbeidet en plan for sykkelvegnettet som beskriver hvilke deler av gatenettet som skal tilrettelegges for sykling. Dette er en mer langsiktig plan for et komplett sykkelvegnett.

For å følge med på aktiviteter og fremdrift i prosjektet oppfordrer vi til å følge prosjektets Facebookside «Syklande Sauda»
 
Stine Skrunes
Prosjektleder sykkelsatsing og trafikksikkerhet
E-post
Telefon 52 78 62 42
Mobil 977 31 362