Syklande Sauda

Sauda kommune er valgt ut av Rogaland fylkeskommune som testkommune for sykkelsatsingen «Sykling på mindre steder». Prosjektet skal utarbeide en sykkelstrategi for Sauda, inkludert et hovednett for sykkel og en handlingsplan med tiltak.

Økt sykkelbruk gir positive effekter innen folkehelse, klima og miljø, økonomisk gevinst, og bidrar til mer levende byer og tettsteder. Målet er at det skal bli tryggere, kjekkere og enklere å sykle i Sauda, og at flere skal velge sykkel som fremkomstmiddel. 
 
Arbeidet med sykkelstrategien startet opp i september 2019 og skal ferdigstilles høsten 2020. I samme tid planlegges oppstart for gjennomføring av fysiske tiltak. Innbyggermedvirkning vil være viktig for prosjektet, og i løpet av vinteren og våren 2020 vil vi invitere Saudas innbyggere til å komme med sine innspill gjennom ulike aktiviteter. Arbeidet skjer parallelt med etablering av hjertesoner rundt Saudas grunnskoler, og barn og unge vil være et satsingsområde i sykkelstrategien.
 
For å følge med på aktiviteter og fremdrift i prosjektet oppfordrer vi til å følge 

prosjektets Facebookside «Syklande Sauda»

 
Stine Skrunes
Prosjektleder sykkelsatsing og trafikksikkerhet
E-post
Telefon 52 78 62 42
Mobil 977 31 362