Åbødalsveien

Åbødalsveien

Sauda Kommune jobber for tiden med et prosjekt i Åbødalsveien for å gjøre vegen tryggere og triveligere for myke trafikanter.

Høsten 2022 ble det gjort en analyse av vegen (Coop-Solbrekk) for å se på mulige tiltak for å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Rapporten ble laget av Prosjektil AS.

 

Rapporten foreslår både små og store fysiske endringer samt endring i kjøremønster. I rapporten deles strekningen i tre delstrekninger med ulike utfordringer og ulike behov for tiltak. For eksempel er fartsreduserende tiltak prioritert i sørlig del, og reduksjon av trafikkmengde vektlagt på det midterste partiet pga skoler og skoleveg.

Vi er nå i gang med oppfølging av rapporten og ser på hvilke av de anbefalte tiltakene vi ønsker å gjennomføre og hva som bør prioriteres.

Rapporten og foreløpige planer for tiltak ble presentert på et åpent infomøte den 23.mars, med mulighet for å sende inn innspill i etterkant.
Det jobbes nå videre med vurdering av tiltak og innspill. En statusoppdatering på arbeidet er gitt i saksframlegg til Utvalg for samfunnsutvikling (møte 23.mai) som finnes på sidene her. 

 

Bakgrunn for prosjektet:
Åbødalsveien er en del av Saudas sykkelvegnett som ble vedtatt i 2021. Vegen er viktig bindeledd mellom sentrum og boligområder og mange ulike målpunkt ligger langs veien (legesenter, skoler,…). Det er en utfordring at veien ikke er godt nok tilrettelagt for myke trafikanter, og tiltak her er prioritert i sykkelstrategien og handlingsplan for sykkel. Det ble derfor gjort en ekstern analyse i 2022 for å se på ulike tiltak som kan gjennomføres for å bedre forholdene for myke trafikanter og gjøre det både tryggere og triveligere å ferdes langs Åbødalsveien. Rapporten ble utarbeidet av Prosjektil AS og inneholder både fysiske og trafikk-regulerende tiltak og både kortsiktige og langsiktige tiltak. En tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen har deltatt i arbeidet. Høsten 2022 ble det gjennomført medvirkning med både digitalt innspillskjema og ulike fysiske arrangement. Arbeidet har fått støtte fra Rogaland Fylkeskommune gjennom Tilskudd til Attraktive Tettsteder.