Gebyrer

Gebyrer

Årsgebyr vann og avløp for boligabonnementer, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Årsgebyr vann og avløp for boligabonnenter, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Selvkost (inkl. 25% mva) 2023 2022
Årsabonnement vann uten vannmåler Kr 1 661 Kr 1 539
Årsabonnement vann med vannmåler Kr 1 661 Kr 1 539
Årsabonnement avløp uten vannmåler Kr 2 873 Kr 2 355
Årsabonnement avløp med vannmåler Kr 2 873 Kr 2 355
Forbruksavgift vann uten vannmåler (stipulert) Kr 5 326 kr 4 276
Forbruksavgift vannmåler per m3 Kr 26,63 Kr 21,38
Forbruksavgift avløp uten vannmåler (stipulert) Kr 5 268 Kr 3 248
Forbruksavgift avløp måler per m3 Kr 26,34 Kr 16,24

 

Vannmålerleie
Vannmålerleie
Dimensjon 2023 2022
3/4 kr 361 kr 339
1 kr 546 kr 513
1,5 kr 1 775 kr 1 667
2 kr 2396 kr 2 250
4 kr 11 941 kr 11 213

 

Tilknytning vann og avløp
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret, sak 093/22
Tilknytningsavgift vann og avløp
Gebyrene er inkl. 25% mva 2023 2022
Tilknytning vann* Kr 10 090 kr 10 620
Tilknytning vann ved utbyggingsavtale Kr 10 090 Kr 10 620
Tilknytning avløp* Kr 7 710 Kr 8 120
Tilknytning avløp ved utbyggingsavtale Kr 7 710 Kr 8 120

* For landbrukseiendommer vil den enkelte eiendom kunne tilknytte mer enn 1 bygning dekket av samme tilknytningsavgift, herunder folgehus og driftsbygning. Bygninger utover våningshus må være knyttet til samme gårds- og bruksnummer for å komme inn under ordningen.

Arbeidet skal utføres av autorisert rørlegger og det skal alltid meldes fra til Sauda kommune ved tilknytning. Dette gjelder både vann og avløp.

Tømming av septiktank

Satser for tømming av septiktanker følger leverandøren sine gjeldende priser for slamtømming samt transportkostnad, tømmekostnader med et påslag av 10% administrasjonsgebyr. Septiktanker for boliger tømmes hvert 2. år, faktureres ved tømming.
Septiktanker for fritidsbebyggelse tømmes hvert 4. år, faktureres ved tømming.

Gebyrsatser for saksbehandling
Gebyrsatser for saksbehandling - små anlegg
Mindre enn 15 PE 2023 2022
Søknad om utslippstillatelse Kr 2 050 Kr 1 920
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 2 050 Kr 1 920
Melding etter lokal forskrift Kr 1 050 Kr 980
Kontroll av nye anlegg Kr 2 050 Kr 1 920

 

Gebyrsatser for saksbehandling - mellomstore anlegg
15 - 100 PE 2023 2022
Søknad om utslippstillatelse Kr 10 060 Kr 9 440
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 10 060 Kr 9 440
Melding etter lokal forskrift Kr 1 050 Kr 980
Kontroll av nye anlegg Kr 3 060 Kr 2 870

 

Gebyrsatser for saksbehandling - store anlegg
100 - 1000 PE 2023 2022
Søknad om utslippstillatelse Kr 14 060 Kr 13 200
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 14 060 Kr 13 200
Melding etter lokal forskrift Kr 1 050 Kr 980
Kontroll av nye anlegg Kr 4 050 Kr 3 800

 

Andre saksbehandlingsgebyr
Andre saksbehandlingsgebyr
Gebyrene er inkl. 25% mva 2023 2022
Overtredelsesgebyr, iht standard abonnementsvilkår for Sauda kommune. Pkt. 2.1 (Ny 2014) Kr 16 170 Kr 15 180

 

Adresse

Birkelandsvegen 150
4200 Sauda