Utslipp av avløpsvann fra hus og hytter

Kommunen skal behandle søknaden innen 6 uker fra fullstendig søknad med vedlegg er mottatt. Husk at dersom søknaden mangler opplysninger eller dokumentasjon, eller det er søkt om unntak fra standardkravene i forskriften, vil dette kunne forsinke behandlingen. Det samme gjelder dersom det har kommet inn protester fra berørte parter.

Bestemmelser om utslippstillatelser

 

  1. Utslippstillatelse søkes gjennom Geomatikk sin kundeportal. Nye utslipp og vesentlig økning i eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann i Sauda kommune er søknadspliktig jf. Forurensingsforskriften kapittel 12. 
  2. Alle rørarbeider skal utføres etter "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske og Administrative bestemmelser" og gjeldene VA-blad. 3 For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.
     

I tillegg til søknadsskjema med vedlegg kan det kreves

  • Intensjonsavtale eller kontrakt om tømming
  • Intensjonsavtale eller kontrakt om vedlikehold/service
  • Søknad etter plan- og bygningsloven (se menypunkt øverst)

Adresse

Birkelandsveien 150
4200 Sauda