Utslipp av fettholdig avløpsvann

Utslipp av fettholdig avløpsvann

I ALLE virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje skal det være en fettutskiller. Unntaket er hvis fettinnholdet er lavt (ikke overskrider mer enn 150 mg pr liter). 

Virksomheter som normalt må ha fettutskiller er: 

  • Kantiner
  • Restauranter
  • Kafeer, konditorier og bakerier
  • Cateringvirksomheter
  • Gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer
  • Slakterier og kjøttforedlingsbedrifter/røykeri

Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at fettutskilleren er installert, dimensjonert og driftet i henhold til gjeldende standard.

Søknad om fettutskiller søkes gjennom Geomatikk sin kundeportal

Hvorfor stilles det krav?

Utslipp av fett skaper problemer både på ledningsnett og renseanlegg. Når fettholdig avløpsvann kommer ut på avløpsnettet, synker temperaturen, fettet stivner og kan forårsake gjentetting av ledningen. Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.