Søknad om avkjørsel

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det

Hva må søknaden inneholde?

For å kunne behandle søknaden er det viktig at det blir innsendt all nødvendig informasjon sammen med søknaden.

 • Du må oppgi om du søker på vegne av deg selv, en annen privatperson eller en virksomhet. Legger du inn e-postadresse og mobiltelefonnummer vil disse opplysningene kun bli brukt til å kontakte deg i forbindelse med søknaden. Det vil ikke bli gjort endringer i Kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Du må oppgi adressen eller gårds- og bruksnummeret til eiendommen det søkes for
 • Etter at du har valgt eiendom må du markere hvilken offentlig vei du ønsker avkjørselen skal knyttes til. Husk at dersom eiendommen skal benytte privat veg frem til en offentlig veg, er det den offentlige vegen du skal angi i søknadsskjemaet.
 • Dersom det finnes kommune- eller reguleringsplan for området, setter disse visse begrensninger på bruken av arealet.
  Du vil få oppgitt gjeldende arealformål i skjemaet om kommunen har gjort planene tilgjengelig hos Kartverket. Du kan også finne ut av dette selv ved å gå inn på kommunens hjemmeside og søke i kartportalen.
 • Du må legge ved en situasjonsplan for eiendommen som viser: bygninger, plassering av avkjørsel med tilknytning til offentlig veg, snumuligheter og eventuell biloppstillingsplass.
  Skal du søke om avkjørsel fra kommunal veg, så må du tegne inn bredde, frisikttrekant og svingradius, samt lengdeprofil som viser avkjørselens stigning.
 • Du må gi en beskrivelse av hvorfor du søker om ny eller endret avkjørsel. Du må oppgi forventet trafikkmengde i avkjørselen og om det er person- eller lastebil som skal benytte avkjørselen. Søker du om avkjørsel for en tidsbegrenset periode må varighet oppgis og begrunnes.
 • Har du annen informasjon du mener er av betydning for søknaden din kan det legges ved søknaden. Det kan for eksempel være geoteknisk rapport, støyutredning, foto, tegninger fra arkitekt eller annen dokumentasjon.
Hvem behandler søknaden?

En søknad om avkjørsel blir behandlet av enten Statens vegvesen eller kommunen. Hvem som behandler er avhengig av om det er en:

 • riks eller fylkesveg
 • riks- og fylkesveg og det finnes en kommune- eller reguleringsplan for området
 • kommunal veg

I det første tilfellet er det Statens vegvesen som behandler søknaden, i de to andre tilfellene er det kommunen som skal behandle søknaden.

Du søker om avkjørsel via tjenesten på Din side hos Statens vegvesen og søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen eller kommunen. 

Svar på søknaden

Blir søknaden din godkjent vil du få en avkjørselstillatelse som er gyldig i tre år. Blir den ikke godkjent har du anledning til å klage.

Dersom søknaden blir godkjent får du en avkjørselstillatelse og en kopi av tillatelsen blir sendt til oss eller kommunen. Av tillatelsen vil det fremgå hvilke vilkår eller krav det stilles for at du skal kunne bygge avkjørselen.

Når får du svar på søknaden?

Søknaden skal normalt være behandlet innen én måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du kan forvente vedtak i saken.

Mangler det opplysninger i søknaden vil du få beskjed.

Du vil motta vedtaket i saken i din digitale postkasse. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.

Klage over vedtak

Hvis du får avslag på søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage dersom du får avkjørselstillatelse, men er uenig i vilkårene som stilles.

Sammen med vedtaket får du informasjon om hvem det kan klages til, hvilket lovverk saken er behandlet etter og hvilken frist det er for å klage på avgjørelsen.