Miljørettet helsevern

Kommunene Etne, Vindafjord, Suldal og Sauda har delegert arbeidet med miljørettet helsevern til et interkommunalt selskap:  Senter for Miljørettet Helsevern. Vertskommune er Sauda.

Senter for miljørettet helsevern skal arbeide i henhold til Folkehelseloven med tilhørende forskrifter. Senteret er i realiteten et tilsynsorgan overfor kommunene.

Miljørettet helsevern omfatter alle miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan påvirke helsen, både fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer.
Folkehelseloven kapittel 3 legger ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern til kommunene. I Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal er Senter for MHV delegert dette ansvaret.
Tjenesten dekker ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. I særlige tilfeller kan avdelingen bistå med råd dersom det er risiko for helseplager i boliger som er utleid.


Ansvarsområde


Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:

  • Rådgivning og behandling av klagesaker
  • Uttalelser i plansaker
  • Tilsyn med virksomheter og eiendommer, f.eks. skoler, barnehager, campingplasser, kjøletårn og solarier
  • Behandling av søknader for virksomheter som er melde- og godkjenningspliktig


Miljøfaktorer som kan påvirke helse og trivsel

  • Inneklima
  • Støy
  • Luftforurensning
  • Stråling (elektromagnetisk stråling, radon, solarier)
  • Forurensning til vann og grunn
  • Lukt
  • Skadedyr
  • Smittestoffer inkludert legionella
  • Avfallshåndtering

Saksbehandlingen i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven. Klager på vedtak sendes til miljørettet helsevern i kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Alle saksdokumenter til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlige, etter offentleglova, og vil havne på postlisten. Det vil si at andre kan få innsyn i din klage og kommunens svar på den.
 

Rune Bratås
Veterinær
E-post
Telefon 52 78 62 26

Åpningstider

Mandag og tirsdag: 08.00 - 15.00

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda

Kart