Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Formål med tjenesten
 • Hjemmehjelp gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven til de som er helt avhengig av hjelp.
 • I Sauda Kommune tildeles hjemmehjelp med utgangspunkt i visjonen ”Hjelp til selvhjelp”.
 • Vi ønsker så langt det er mulig å gjøre jobben sammen med deg, ikke for deg.
 • Den enkelte har selv ansvar for eget liv og mestringen av dette. Vi kan yte bistand til oppgaver hvor du har behov for hjelp, men yter ikke hjelp til oppgaver du selv kan klare.
Hvem får tjenesten?

Personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming er avhengige av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. En forutsetning for å få tjenesten er at det ikke bor andre i husstanden som kan utføre oppgavene.

Tjenestens innhold
 • Klesvask (maskin).
 • Gulvvask og støvsuging i bruksrom (kjøkken, stue, soverom, gang og bad)
 • Støvtørking (i de samme rom) etter vedtak
 • Bestilling av dagligvarer innenfor tildelt tid
 • Tilberede tørrmat, oppvarming av middagsmat, eventuelt hjelp til å spise
 • Skifte sengetøy
Hva kan brukeren forvente av oss?
 • Å bli møtt på en høflig og respektfull måte
 • Hjemmehjelpen presenterer og legitimerer seg når hun/han kommer
 • At personalet har taushetsplikt
 • At hjemmehjelpen kommer til avtalt tid eller gir beskjed om endringer
 • Hjemmehjelp til fast tid og fast personell med unntak av ferier, sykdom og permisjoner
 • Brukerne får vanligvis ikke hjemmehjelp på helligdager, i romjula og påskeuka
 • Standard for hjemmehjelp er 1,5 time pr. 3. uke. I lettstelte omsorgsboliger
 • 1 time per 3. uke
 • Det utføres ikke hjemmehjelp når brukeren har besøk over lang tid
 • Hjemmehjelp utføres kun i de rom hvor brukeren oppholder seg
Forventninger til brukeren
 • Det må finnes utstyr slik at hjemmehjelperen kan få utført arbeidet sitt hensiktsmessig.
 • Det må snarest gis melding hvis bruker ikke er hjemme på angitt tidspunkt for ytelsen. (Dersom bruker ikke er til stede når hjemmehjelperen kommer, blir det fakturert som ved utført tjeneste.)
 • Brukeren må være til stede i boligen når hjemmehjelperen er der.
 • Melde fra hvis behovet for hjemmehjelp endrer seg eller skal opphøre.
 • Brukeren har alle forpliktelser med hensyn til husdyr. Dersom brukeren har husdyr må det vises respekt for at ansatte i hjemmetjenesten vil unngå å komme i nærkontakt med disse, enten på grunn av allergiplager eller utrygghet i forhold til dyr.
 • Tilpasse boligen slik at arbeidsmiljøet for ansatte blir ivaretatt.
 • Adkomst til huset bør være best mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd.
 • Respekt for den som utfører tjenesten.
 • Respektere at ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø.
Pris

For hjemmehjelp betales egenandel per time basert på husstandens samlede nettoinntekt. Mer informasjon kan du få på Tildelingskontoret. Betalingssatsene ligger øverst i artikkelen.  

Saksbehandlingstid

Alle søknader behandles fortløpende og svar kan forventes senest innen tre uker. Det er Tildelingskontoret som vurderer behov og fatter vedtak om hjemmehjelp. Hjemmehjelp blir innvilget for en bestemt periode, og tiltaket skal evalueres innen periodens utgang. Hvilke tjenester som er tildelt, går fram av vedtaket.

Søknad om hjemmehjelp sendes Tildelingskontoret.

Hjemmehjelp og Hjemmesykepleie
Telefon 52 78 60 63

Adresse

Nedre Hølland 11, 4200 Sauda

Kart