Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Formål med tjenesten

Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir hjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller av aldersmessige årsaker har behov for nødvendig helsehjelp.

Hvem kan få tjenesten?

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Sauda kommune og som er i en slik situasjon.

 

Tjenestens innhold

Tjenesten er gratis og kan omfatte hjelp ved ulike pleiebehov, legemiddelhåndtering og andre sykepleieprosedyrer.

Hva kan bruker forvente av oss?
 • Bistand ytes i tråd med individuelt vedtak, men tjenesten kan settes i verk før skriftlig vedtak foreligger.
 • Tjenesten utføres etter en faglig vurdering, i samarbeid med og respekt for bruker.
 • Hjelperen presenterer seg og kan legitimere seg når han/hun kommer.
 • Ansatte i hjemmesykepleien har taushetsplikt jamfør gjeldende lovverk.
 • Få beskjed hvis hjelpen ikke kommer til rett tid.
 • Bruker får tildelt primærkontakt.
 • Brukere som mottar hjemmesykepleie skal få utarbeidet tiltaksplan.
 • Hjemmesykepleien kan i spesielle tilfeller bistå med kontakt til fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og andre aktuelle tjenester, men det forventes som hovedregel at bruker eller dennes pårørende ordner dette selv.
 • Hjemmetjenesten bidrar med medisinsk forbruksmateriell som usterile hansker, kirurgisk tape, usterile kompresser, usterile tupfere, usterile pinsetter og elastisk fikseringsbandasje inntil resept foreligger/ eller egnet utstyr er skaffet fra apotek.
Hva forventer vi av brukeren?
 • Bruker eller pårørende må gi beskjed dersom man av ulike årsaker ikke er hjemme når det er avtale om hjemmesykepleie.
 • Melde fra hvis behovet for hjelp endrer seg eller opphører.
 • Dekke utgifter til materiell som elastiske forbindinger og spesialbandasjer.
 • Tilpasse boligen slik at arbeidsmiljøet for ansatte blir ivaretatt.
 • Respektere at ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø.
 • Ta i bruk tekniske hjelpemidler ved behov.
 • Adkomst til huset bør være best mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd.
 • Ved behov for hjelp til oppvarming må bruker ha elektrisk ovn.
 • Dersom bruker har husdyr bør det vises respekt for at ansatte i hjemmesykepleien vil unngå å komme i nærkontakt med disse.
 • Kommunen har nøkkelbokser med e-nøkler for de som har trygghetsalarm. Om det er nødvendig med tilgang til huset blir brukeren bedt om å sette opp vanlig nøkkelboks hvor hjemmetjenester får oppgitt koden. 
Søknadsprosess

Søknad om hjemmesykepleie sendes Tildelingskontoret. Saksbehandler tar kontakt med søker snarest for å avtale et vurderingsbesøk. Under dette besøket fyller saksbehandler ut et kartleggingsskjema sammen med søker. Svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager

Hjemmehjelp og Hjemmesykepleie
Telefon 52 78 60 63

Adresse

Nedre Hølland 11, 4200 Sauda

Kart