Sauda Distriksmedisinske senter

Sauda Distriksmedisinke senter (DMS)

Formål med tjenesten

Tilby helse / pleie og omsorgstjenester når behov for tett medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging:

 • ved alvorlig sykdom som kan behandles på allmennlege nivå
 • ved betydelig helse- og funksjonssvikt med behov for bistand gjennom hele døgnet
Hvem tilbys tjenesten til?
 • Pasienter som kvalifiserer for  korttidsopphold
 • Pasienter som kvalifiserer for langtidsopphold 
 • Pasienter som kvalifiserer for øyeblikkelig hjelp med døgnopphold
Hva kan pasienten forvente av oss?

Oppfølging i tråd med; 

 • Målsetning for korttidsopphold
 • Kartlagte behov for helse -  og omsorgstjenester  ved langtidsopphold
 • Oppfølgings - / behandlingsplan ved Øyeblikkelig hjelp døgnopphold
 • Oppnevnelse av primærsykepleier og sekundærkontakt ved korttids- og langtidsopphold

  Tjenesten utføres av:
 • Faglig kvalifisert helsepersonell, i nært samarbeid med pasient og deres pårørende - og eller verge- med respekt for hva som er viktig for pasienten

  Tjenesten innbefatter:
 • Observasjon og oppfølging av sykepleier/helsefagarbeider og tilsynslege, samt  legevakt ved behov. 
 • Iverksetting og oppfølging av nødvendige medisinske tiltak, og nødvendig bistand for ivaretakelse av personlig hygiene 
 • Gjennomgang av ernæringstilstand, via ernæringsjournal med risikovurdering. 
 • Opptrening/fysikalsk behandling etter en tverrfaglig vurdering
 • Vurdering av behov for tekniske hjelpemidler - hjelp til søknad. 
 • Vurdering av behov for nødvendige omsorgstjenester i hjemmet- videreformidle og hjelp til søknad. 
 • Tverrfaglig samhandling med andre fagprofesjoner ved behov (ergoterapeut, psykisk helse. kreftkoordinator mfl)
 • Ansatte er underlagt taushetsplikt i tråd med gjeldende lovverk. 
   
Hva forventes av pasienten?
 • Pasienten må gi riktige opplysninger om hva han/hun kan klare selv, og hva han/hun trenger hjelp til. 
 • Pasienten må opplyse hvem som er nærmeste pårørende, og gi klarsignal til hvem tjenesten kan gi informasjon til vedr. helsetilstand og den helsehjelp som ytes.
 • Pasienten må være villig til å benytte tekniske hjelpemidler som muliggjør bistand fra helsepersonell, og bidrar til gode arbeidsforhold. 
 • Pasienten har selv ansvar for verdisaker/gjenstander som bringes med til SDMS. 
 • Søknad  om korttids-  og langtidsopphold i  institusjon må foreligge. Pasient kan  bistås av tjenesten eller sine nærmeste pårørende/verge for å utfylling av  søknad. 
Pris

Døgnopphold ØH - gratis tjeneste.

Døgnopphold kortidsopphold og langtidsopphold betales etter "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon".

Saksbehandlingstid

Behov for ØH opphold avklares fortløpende mellom innleggende lege (fastlege / vaktlege)  og tilsynslege  på ordinær dagtid , og vakthavende sykepleier utenfor ordinær dagtid.  


Søknad om korttids- og langtidsopphold sendes Tildellingskontoret. 

Saksbehandler vurderer daglig innkomne på korttidsopphold, og tar kontakt med søker snarest for å avklare faktisk behov for opphold. Svar på søknad fattes fortløpende.

Søknader for langtidsopphold fordrer lengre  saksbehandlingstid. Det er behov for innhenting av opplysninger fra flere deltjenester. Foreløpig svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager. Nærmer veiledning kan gis av Tildelingskontoret. 
Link til søknadsskjema ligger øverst i artikkelen. 

Sauda Distriktsmedisinske Senter Fellesavdeling 1.etg
Telefon 52 78 60 90
Sauda Distriktsmedisinske Senter Fellesavdeling 2.etg
Telefon 52 78 60 97
Sauda Distriktsmedisinske Senter (SDMS) Avdeling D
Telefon 52 78 61 30

Adresse

Åbødalsvegen 79
4200 Sauda