Nedsatt funksjonsevne

Sauda Aktivitet- og Treningssenter

Aktuelle søknadsskjema for å søke på de aktuelle tjenestene ligger øverst på siden. 

Nedsatt funksjonsevne - tjenestetilbud

Boliger for utviklingshemmede

Sauda kommune har 2 heldøgns bemannede boenheter tilrettelagt for utviklingshemmede. I Torsveien og Bøgata.

Avlastning

Pårørende med daglig ansvar for funksjonshemmede barn eller unge kan søke om avlastning ved kommunens avlastningsenhet.

 

Støttekontakt

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfullt fritid kan søke støttekontakt. 
Man benytter skjema for helse- og omsorgstjenester til å søke om støttekontakt. 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste

Tilrettelagt transport (TT-kort)

TT-kort er et tilbud for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektiv transport. 
 

For å søke om TT-kort må følgende være med: 

Søknaden sendes: 

Rogaland Fylkeskommune, Samferdselsseksjonen, Postboks 130, 4001 Stavanger. 

Parkeringskort

Når man søker om parkeringskort skal dette være med: 

 • Legeerklæring
 • Passfoto
 • Ferdigutfylt skjema (dette får man på legekontoret eller på Kundetorget)

Søknaden med ovennevnte skal leveres inn/sendes til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda. Søknadene blir behandlet fortløpende. 

 

Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det er Tildelingskontoret som behandler søknader om brukerstyrt personlig assistanse.
Brukerstyrt personlig assistanse er en organisering av personlig og praktisk bistand for deg som har behov for bistand i hverdagen. 


Kontaktinformasjon Tildelingskontoret


52 78 60 50

Målgruppe

 • Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
 • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning
 • Familier med barn som er funksjonshemmet

Disse leverandørene kan velges:

 • Abcent AS
 • Abri Dialogue AS
 • Aleris AS
 • Assent AS
 • AssisterMeg AS
 • Humana AS
 • Prima Omsorg AS
 • Uloba AS
Dagsenter for funksjonsnedsette (STAS)

STAS- Sauda Trenings og Aktivitetssenter er et tilrettelagt dagtilbud for utviklingshemmede. 

Avlastning for funksjonshemmet i institusjon

Formål med tjenesten

Brukerens pårørende skal få avlastning i henhold til vedtaket om avlastning ved avlastningsenheten. Avlastning skal gi pårørende anledning til regelmessig fritid og ferie.

Tjenestens innhold

Avlastning er delt i to perioder for hovedsøknader. I mai søkes det om avlastning i hovedperioden, som er sammenfallende med skoleåret, dvs. fra midten av august til midten av juni neste år.

Om sommeren erfarer vi at familiene har andre behov, og sommeravlastning fra midten av juni til midten av august er skilt ut som egen søknadsperiode. Det søkes i april for denne avlastningsperioden.

 

Hva kan bruker forvente av oss?
 • At tjenesten ytes slik vedtaket fastsetter ut i fra den enkeltes behov og i samarbeid med pårørende.
 • At tjenestene ytes med respekt for hver enkelt brukers egenart.
 • At brukeren får eget rom og nødvendig individuell hjelp og veiledning i daglige gjøremål.
 • At brukeren / pårørende får informasjon om retten til å søke andre typer aktuelle tjenester.
Hva forventer vi av brukeren?
 • At bruker/ pårørende er aktivt med ved kartlegging av behov, utarbeidelse av forutsetninger for avlastningsoppholdet samt ved evalueringer av tjenesten.
 • At bruker/ pårørende sier fra dersom vedkommende ikke ønsker å ta imot de tjenester som tilbys etter vedtaket. Dersom pårørende mener at det er andre typer tjenester som skal til, må pårørende være med og bidra til at slike tjenester evt. kan gis, dersom det ellers er faglig og etisk forsvarlig.
 • Melder fravær/endringer av planlagt avlastning snarest mulig.
 • Ordner med skyss til og fra avlastningen.
 • Melde fra hvis behovet for hjelp opphører eller endrer seg.
 • At tjenesteyter får nødvendige opplysninger for å kunne yte best mulig hjelp.
 • Ta i bruk tekniske hjelpemiddel hvis det er behov for slike.
 • Brukere skal og må utføre gjøremål som hun/ han klarer selv. Hjelpen ytes etter prinsippene om hjelp til selvhjelp. Tjenesteyter skal hjelpe brukeren i de daglige gjøremål. Hjelpen kan bestå i rådgivning, veiledning, delvis hjelp i forbindelse med forskjellige oppgaver i hjemmet.
Søknadsprosess

Søknad om avlastning sendes Tildelingskontoret. Hjemmebesøk og tverrfaglig vurdering blir foretatt hos alle nye søkere og ellers ved behov. Vanlig saksbehandlingstid er inntil 3 uker fra søknad er mottatt.  

Ytterligere veiledning og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Tildelingskontoret. Søknadsskjema ligger øverst i artikkelen. 

Jorunn Kristin Janson
Enhetsleder
E-post
Mobil 906 58 025
Bøgata
Telefon 52 78 63 15
STAS
Mobil 915 25 838
Torsveien
Telefon 52 78 57 51

Åpningstider

STAS bemannet: 08.30 - 14.30
Bøgata og Torsveien er døgnbemannet. 

Adresse

Torsveien 86, 4200 Sauda
Bøgata 5, 4200 Sauda

Kart