Barne- og familieteamet/Kommunepsykolog barn og unge

Barne- og familieteamet er et lavterskeltilbud for barn og unge og deres familie. Barne- og familieteamet består av kommunepsykolog barn og unge og barne- og familieveileder.

Barne og familieveileder

Hva omfatter tilbudet?

Skal gi tilbud om psykisk helsehjelp til barn og unge og deres foresatte når det er behov og ønske om det.

Hvilke vansker kan vi kontaktes for?
 • Mange har behov for hjelp når de opplever belastende livshendelser.
 • Barn og unge i risiko, som viser symptomer eller psykiske vansker, eller som har utviklet en psykisk lidelse.
 • En kan ta direkte kontakt eller via andre tjenester i kommunen- og be om å bli satt i kontakt med barne- og familieveileder.
Hvilke tjenester kan vi tilby?
 • Samtaler med barnet eller ungdommen
 • Behandling av barn/ungdom
 • Veiledning til foreldre eller foresatte
 • Samtaler med familien
 • Kartlegging av vansker, oppfølging og eventuelt videre henvisning
 • Gruppetilbud for barn og foreldre
 • Samtaler med barnet eller ungdommen
 • Behandling av barn/ungdom
 • Veiledning til foreldre eller foresatte
 • Samtaler med familien
 • Kartlegging av vansker, oppfølging og eventuelt videre henvisning
 • Gruppetilbud for barn og foreldre
Tverrfaglig samarbeid

Samarbeider med andre tjenester når det er behov, i samarbeid med den/de som tar kontakt. Helsestasjonslegen deltar i teamet på konsultativ basis. Barne- og familieveileder samarbeider tett med kommunepsykolog for barn og unge.
Henvendelsesskjema som ligger øverst i artikkelen kan benyttes. 

 

Kommunepsykolog barn og unge

Hvem gjelder tilbudet for?

Psykologtjenesten er et lavterskeltilbud for barn, unge og deres familier. Tjenesten er organisert under den kommunale psykisk helse og rustjenesten i Sauda kommune. Stillingen er delt mellom Sauda og Suldal der Sauda er vertskommune, men tilbudet gis lokalt i begge kommunene

Målsetting

Psykologens faglige kompetanse skal bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge og å bidra med tidlig intervensjon og behandling for å forebygge psykiske problem og lidelser. Psykologen gir tilbud om direkte hjelp til barnet, ungdommen og familien, men bidrar også med konsultasjon og rettleiing til anna personell som arbeider med barn og unge. Det er en målsetting å være lett tilgjengelig og med kort ventetid.

Målgruppe
 • Barn og unge med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer
 • Barn, unge og deres familier som bur i Sauda og Suldal kommune.
 • Alder ca 0- 23 år, men aldersgrensen er ikke absolutt.
 • Eksempler på typiske årsaker til kontakt i ulike aldersgrupper:
 • Barn og ungdom med lettere angst og depresjon, selvskading, foreldrekonflikt, skolevegring, atferdsvansker, m.m.
 • Krisehåndtering: dødsfall i nære relasjoner, skilsmisser
Tilbud

Konsultasjon, utredning/ vurdering, avgrensa individualbehandling/ -terapi, samspilsintervensjoner, tilknytingsfokusert familiearbeid, veiledning.

Søknad

Ingen henvisning er nødvendig. En kan ta kontakt via helsestasjon eller fastlege, eventuelt bruke henvendelseskjema som ligger øverst.

Jill Merete Bergsbakk
Telefon 52 78 60 74
Mobil 986 43 178

Åpningstider

08.00 - 15.30

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart