Retningslinjer for tildeling av tilskudd

3 Støttevilkår og prioritering

  • Kunnskapsintensiv, nyskapende, kreativ og stedsuavhengig virksomhet er prioritert. Både i nyetableringer, men særlig som knoppskyting og videreutvikling i eksisterende virksomheter.
  • Omsøkt virksomhet/tiltak skal realiseres i Sauda kommune. 
  • Tilskudd fra Næringsfondet skal ha en utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet skal opprettholde et tilbud. 
  • Ideer og tiltak tatt opp av Sauda Vekst AS sin inkubasjonsordning blir vektlagt. 
  • Prosjekt for nyetableringer der støtte er avgjørende for realisering har høy prioritet. 
  • Støtte fra Næringsfondet blir gitt i form av tilskudd. Risikovilje blir vektlagt, fondsmidlene skal være risikoavlastning. 
  • AS som eieform vil bli prioritert, samt planer der resultatene er målbare.
  • Det blir ikke gitt støtte til gjeldssanering og driftstilskudd. 
  • Det blir ikke gitt støtte dersom dette medfører åpenbar konkurransevridning mellom virksomheter i kommunen. 
  • Primærnæringer eller offentlig virksomhet, investeringer i mobile driftsmidler, tomter, boliger, leasingfinansierte objekt og prosjekt som kan føre til vridning av konkurranse med andre som har om lag samme tilbudet, blir ikke støttet av Næringsfondet.