Retningslinjer for tildeling av tilskudd

6 Tilsagnsperiode

Tiltaket må være satt i gang innen 6 måneder etter at vedtaket er gjort. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen denne fristen, bortfaller tilsagnet om støtte og midlene blir ført tilbake til fondskapitalen. Næringsfondet regner tildeling som akseptert om støttemottakar ikke gir annen tilbakemelding. Styret kan etter søknad vurdere lenger oppstartfrist. 
Dersom tiltaket strekker seg ut over ett driftsår, kan Sauda Bedriftskapital AS utbetale midlene som midlertidig lån for å unngå at søker kommer i skatteposisjon.
 

6.1 Avtale

Vedtak om støtte fra det Næringsfondet blir stadfestet med avtale som inneholder: 

  • Formål og hva midlene skal brukes til. 
  • Eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene og krav til dokumentasjon før de kan utbetales. 
  • Utbetalingstidspunkt og utbetalingsrutiner. 
  • Informasjon om at tilskuddet gis som bagatellmessig støtte jfr. EØS Kommisjonsforordning nr. 1998/2006.
  • Opplysninger om eventuelle kontrolltiltak som kan bli iverksett. 
  • Reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige forutsetninger, f.eks. tilbakebetaling.