Retningslinjer for tildeling av tilskudd

7 Utbetaling

Innvilget støtte blir utbetalt etter skriftlig oppfordring fra den virksomhet eller enkeltperson som er tildelt støtten med dokumentasjon av utgifter som omsøkt. 

Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilget støtte.