Kommunedirektør


Konstituert kommunedirektør fra 1. september 2022Kommunedirektør i Sauda er fra 1. september 2022 Eirik Daniel Fatnes. Han er konstituert som kommunedirektør for den tiden det tar å ansette ny kommunedirektør.
 Tittelen ble endret fra rådmann til kommunedirektør i kommunestyresak 038/22.

Kommunedirektøren har for tiden kontor i gamle biblioteket (Kyrkjegata 19) i påvente av at rådhuset blir oppusset.  Dersom du ønsker å komme i kontakt med kommunedirektøren, kan du ta kontakt via sentralbordet - tlf. 52 78 62 00 for avtale.

Kommunedirektøren er øverste leder for den samla kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lovrammer fastsatt av kommunestyret.
Kommunedirektøren sine oppgaver og myndighet er fastsett i kommuneloven § 23.

Han skal sørge for at saker som blir forelagt det folkevalgte organ, er forsvarlig utarbeidet og at vedtak iverksettes. 

Kommunedirektøren har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordna, i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalget. Den underordna møter i egenskap av kommunedirektør.

Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell karakter.

E-post, brevpost og annen skriftlig korrespondanse blir behandlet i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen.

Eirik Daniel Fatnes
Kommunalsjef næring og samfunn
E-post
Mobil 994 58 553

Adresse

Rådhusgata 32