Kommunedirektør

Rådmannen i Sauda - Klikk for stort bildeRådmann Rune Kloster Tvedt Janne Kvanåli Kommunedirektør i Sauda er Rune Kloster Tvedt. Tittelen ble endret fra rådmann til kommunedirektør i kommunestyresak 038/22.

Rådmannen har kontor i 2. etasje på Rådhuset i Sauda sentrum. Dersom du ønsker å komme i kontakt med rådmannen, kan du ta kontakt via sentralbordet - tlf. 52 78 62 00 for avtale.

Rådmannen er øverste leder for den samla kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lovrammer fastsatt av kommunestyret.
Rådmannen sine oppgaver og myndighet er fastsett i kommuneloven § 23.

Rådmannen skal sørge for at saker som blir forelagt det folkevalgte organ, er forsvarlig utarbeidet og at vedtak iverkettes. 

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved ei av sine underordna, i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalget. Den underordna møter i egenskap av rådmann.

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å treffa vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell karakter.

E-post, brevpost og annen skriftlig korrespondanse blir behandlet i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen.

Rune Kloster Tvedt
Kommunedirektør
E-post
Mobil 416 35 538

Adresse

Rådhusgata 32