Prosjekter vi deltar i

Prosjekter vi deltar i

Sauda kommune deltar i ulike lokale, regionale og nasjonale digitaliseringsprosjekt.

DigiFin - Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

For å bidra til at flere digitale fellesløsninger blir utviklet for kommunal sektor, har KS etablert en finansieringsordning, som kommunene er med i. Ved å utvikle løsninger sammen, får vi bedre kvalitet og lavere pris på det som blir utviklet. En annen fordel er at mange vil stå sammen om videreutviklingen og forvaltningen, noe som vil bidra til å  forlenge levetiden til løsningene.

Digi Rogaland

Det er dårlig ressursbruk å sitte hver for seg å lage digitale tjenester til innbyggere. Nå går alle kommunene i fylket sammen om å utvikle gode verktøy og tjenester gjennom fellesprosjektet Digi Rogaland.

Ambisjonen til Digi Rogaland er at innbyggere skal få de samme digitale tjenestene, uavhengig av hvor de bor. Rogaland er det første fylket i landet der alle kommunene går sammen i et slikt samarbeid. Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og KS Rogaland deltar også i prosjektet.

Målsettingen er å innfri nasjonale krav om økt bruk av fellesløsninger og å etablere grunnlag for en felles, solid og helhetlig plattform for digitale tjenester og IKT-systemer og å bidra til å redusere risiko for et digitalt klasseskille i fylket.

Les mer om prosjektet

Ryfylke IT-samarbeid (RITS)

Kommunene Strand, Sauda, Suldal og Hjelmeland har hatt felles IKT-samarbeid og felles IKT-plattform siden 2006. Strand kommune er vertskommune for RITS. Styreleder er Ketil Reed Aasgaard, kommunedirektør i Strand. 

Samarbeidet er en viktig aktør i utviklinga av nye digitale tjenester.

Ellen Gundersen Husebø er leder av RITS.

Velferdsteknologi

Sauda kommune er en del av det Interkommunalt prosjekt i velferdsteknologi på Haugalandet.

Overordna mål for prosjektet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av det kommunale tilbudet innen helse og omsorg på Haugalandet. Kommunene vil gjennom det felles prosjektet anskaffe og ta i bruk velferdsteknologi.

Demografiske endringer som vil komme i årene framover, med flere eldre som vil ha behov for hjelp fra kommunene, gjør at vi ikke kan fortsette å løse oppgavene på samme måte som i dag. Bruk av velferdsteknologi er ett av de nye verktøyene for å gi gode tjenester også i framtiden.

Velferdsteknologi skal tas i bruk for å fremme selvstendighet og mestring hos innbyggerene, og bidra til å avlaste og trygge pårørende. Rett bruk av teknologi skal bidra til at innbyggere kan bo lengre hjemme.

For brukere er trygghet viktig, og velferdsteknologien skal sikre at brukere føler seg trygge og kan bo lenger hjemme.
Velferdsteknologi skal i tillegg nyttes for å forenkle og forbedre arbeidsprosesser for ansatte, slik at tid og kompetanse kan nyttes på en bedre måte. 

Du kan lese mer om prosjektplan, se filmer og lese andre nyttige dokumenter om dette arbeidet på Haugaland Vekst sine nettsider. 

Kommunene Strand, Sauda, Suldal og Hjelmeland har hatt felles IKT-samarbeid og felles IKT-plattform siden 2006.

Samarbeidet er en viktig aktør i utviklinga av nye digitale tjenester.