Plan for idrett og friluftsliv

Plan for idrett og friluftsliv

Sauda kommune skal nå i gang med å utarbeide en temaplan for idrett og friluftsliv. Planen skal gi retning og veiledning for kommunen sitt arbeid innenfor tema idrett og friluftsliv, og den skal ligge til grunn for tildeling av spillemidler.

Vi ber nå om innspill fra både lag, foreninger og andre. Privatpersoner, foreldreutvalg, velforeninger, turlag og andre som ikke er representert av idrettsrådet oppfordres spesielt til å komme med innspill.

Hva skal temaplan for idrett og friluftsliv være?
Planen vil blant annet inneholde

  • Bakgrunnsinformasjon om folkehelsestatus, fremtidige utfordringer mm
  • Beskrivelse av dagens tilbud, aktiviteter og anleggssituasjon
  • Registrering av planlagte/ønskede anlegg og tiltak
  • Med utgangspunkt i mål fra kommuneplanen skal det konkretiseres innsatsområder og strategier for planområdet
  • Prioritert handlingsprogram for de neste årene
  • Beskrivelse av langsiktige behov for utbygging og tilrettelegging

Planen skal ligge til grunn for kommunens videre arbeid innen tema idrett og friluftsliv, og for prioritering av spillemidler. 

Temaplanen skal vedtas av kommunestyret.

Tidsplan
Kunnskapsinnhenting og kartlegging vil foregå i perioden vår-sommer 2024. Utover høsten vil en tverrfaglig arbeidsgruppe jobbe videre med kunnskapsgrunnlaget og utarbeide innsatsområder, strategier og handlingsprogram. Planen vil sendes på offentlig høring før politisk vedtak.

 

Kom med innspill
Det er opprettet to digitale skjema for innspill til planarbeidet nå i tidlig fase.

Det vil legges papirversjoner av skjema på biblioteket som kan fylles ut og leveres til kommunen merket «Elin Storesund Brekke».

Det er også mulig å ta kontakt for egne møter istedenfor å sende innspill via skjema.

 

Generelle innspill
Her kan du legge inn generelle innspill

Her ber vi om innspill til selve planarbeidet og kommunens politikk på området samt andre relevante tema. Her ønsker vi alle innspill som kan være med på å skape en fornuftig tilrettelegging og organisering av ulike gruppers behov for anlegg og aktivitet.

 

Innspill til konkrete tiltak/prosjekt som er ønska/planlagt:
Her kan du legge inn innspill til konkrete tiltak

Her ber vi om innspill om deres konkrete planer om fremtidige tiltak/anlegg/prosjekt, spesielt de som det kan være aktuelt å søke spillemidler til. Planen vil antageligvis ha en tidshorisont på 10-12 år, så vi ønsker også informasjon om langsiktige behov og prosjekt som fortsatt er tidlig i planleggingen. Disse vil inngå i planen i en uprioritert oversikt.

Anlegg som skal søkes spillemidler til må være oppført i det prioriterte handlingsprogrammet som vi skal utarbeide. Dette gjelder både ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringene av spillemiddelsøknadene og utbetaling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg.

Det skal jobbes med planen gjennom sommeren og vi ønsker derfor flest mulig innspill innen 24. juni.

Vi ønsker helst ett skjema per tiltak.