2. Planinitiativ

2. Planinitiativ

Planinitiativ skal utarbeides ved hjelp av en fagkyndig plankonsulent, og sendes inn sammen med bestilling av oppstartsmøte. 

Ved innsending av planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte: Oppgi hvilken type møte det gjelder, hvilke eiendommer, og hvem som deltar. Send henvendelsen inn via elektronisk skjema eller på e-post.

Planinitiativet må inneholde forslagsstillers (privat grunneier eller tiltakshaver/utbygger) vurdering av om planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning, og eventuelt hvilke tema forslagsstiller mener må utredes. Kommunen vil vurdere om planinitiativet er dekkende, og eventuelt sende mangelskriv ved behov for suppleringer. 

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for:
a) formålet med planen
b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
d) utbyggingsvolum og byggehøyder
e) funksjonell og miljømessig kvalitet
f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser (stedsanalyse/byromsanalyse)
g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid
h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte
l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Kommunen vurderer om oppstart av planarbeid kan anbefales, og om planinitiativet omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Finner kommunen at privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at planinitiativet stoppes. Planinitiativ som stoppes kan kreves forelagt til politisk behandling for endelig avgjørelse.

Oppstartsmøte

Formål med oppstartmøte

  • Legge til rette for en mer effektiv og forutsigbar planprosess
  • Viktige forutsetninger for planarbeidet skal avklares
  • Raskere saksbehandling og bedre sluttresultat

Kommunen sender invitasjon til oppstartsmøte. Oppstartsmøte gjennomføres innen rimelig tid, normalt innen 4 uker dersom annet ikke er avtalt. 

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. I oppstartsmøtet blir det besluttet om forslagsstiller kan starte opp planarbeidet. 

Planprogram og konsekvensutredninger

Hvis planinitiativet omfattes av forskrift om konsekvensutredning, skal foreslåtte utredningstema drøftes i møtet. Dersom det skal utarbeides planprogram, kan det avtales nærmere dialog om utforming av forslag til planprogram.