3. Varsel og kunngjøring av oppstart

3. Varsel og kunngjøring av oppstart

Forslagsstiller/plankonsulent varsler og kunngjør oppstart av planarbeid. Kunngjøring og varsling om oppstart kan ikke foretas før kommunen har gitt forslagsstiller skriftlig tilbakemelding om dette.

I Sauda skal det kunngjøres i minimum lokalavisa Ryfylke. I tillegg skal det kunngjøres gjennom elektroniske medier. Sauda kommune tilbyr å publisere kunngjøringsannonser på kommunens nettside under «høringer og planer». 

I tillegg til avisannonse/r og nettannonse må grunneiere, leietakere/festere, naboer og andre som er direkte berørt på hensiktsmessig måte underrettes med brev om oppstart av planarbeid. Ta kontakt med saksbehandler for å få utdelt naboliste.

Til varslingsbrevet skal planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet legges ved eller opplyse om hvor det er tilgjengelig. 

Hensikten med kunngjøringen er å gi mulighet for aktiv medvirkning fra de som berøres av planen samt å kartlegge eventuelle problemer og interessekonflikter på et tidlig tidspunkt. De berørte må få en rimelig frist for å uttale seg. Normalt minst 4-6 uker.

Planprogram

Dersom det er utarbeidet forslag til planprogram, skal det normalt sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart.