4. Utarbeiding av planforslag

4. Utarbeiding av planforslag

Forslagsstiller utarbeider et planforslag med hjelp av fagkyndig konsulent. I plansaker med konsekvensutredning anbefales dialog og diskusjon om utredningene før endelig planforslag utarbeides. 

Det skal utarbeides med utgangspunkt i referat fra oppstartsmøte og mottatte merknader og uttalelser. Planforslaget består normalt av forslag til plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, VA-rammeplan, illustrasjoner og utredninger/analyser.

Det anbefales tett dialog med kommunen og andre aktuelle faginstanser under dette arbeidet. Det anbefales minst ett arbeidsmøte i prosessen. 

Forslag til endring av reguleringsplan 

I utgangspunktet gjelder samme krav som for planforslag, men det må vurderes hvilket omfang som er nødvendig for å belyse saken. Krav til utredning og dokumentasjon bør drøftes og eventuelt fastsettes i oppstartsmøtet.