5. Planforslag til behandling

5. Planforslag til behandling

Når forslaget til reguleringsplan med tilhørende materiell er ferdig utarbeidet, oversendes komplett planforslag til Plan- og forvaltningsavdelingen for behandling. Planforslag sendes på e-post med saksnummer i tittelfelt.  

Forslagsstiller skal gjøre rede for i planbeskrivelse hvordan de mottatte merknadene og uttalelsene er vurdert og fulgt opp i forslaget.

Det er en forutsetning for kommunens arbeid med både utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, og påfølgende behandling med oversendelse av planforslaget til politisk behandling, at planforslaget er komplett. 

Ved mottatt planforslag vil vi kontrollere innsendt materiale og gi en tilbakemelding på om den er komplett og klar til behandling. 

Når komplett privat detaljreguleringsforslag er mottatt, starter kommunens tidsfrist på tolv uker å løpe. Saken oversendes til politisk vedtak om offentlig ettersyn etter at Plan- og forvaltning har behandlet saken. 

Høring og offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Planforslaget er tilgjengelig på kommunens kunngjøringssider. Kommunen kunngjør offentlig ettersyn på kunngjøringssidene og med annonse i avis. Berørte naboer, grunneiere og offentlige og private instanser varsles med brev. Alle kan komme med merknader og uttalelser til reguleringsplanforslaget.