6. Behandling av planforslag

6. Behandling av planforslag

Etter offentlig ettersyn skal forslagsstiller oppsummere og kommentere innkomne merknader og uttalelser. Som regel avholdes et merknadsmøte hvor kommunen og forslagsstiller vurderer de innkomne merknadene og uttalelsene, og om det bør foretas endringer i reguleringsplanforslaget. 

Eventuelle endringer innarbeides, og forslag til reguleringsplan med tilhørende materiell oversendes til kommunen for behandling. Plan- og forvaltning vurderer og tar endelig stilling til det reviderte planforslaget. Saksbehandler skriver saksfremlegg med forslag til innstilling til den politiske behandlingen.