Kjøletårn og luftskrubbere

Kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs omfattes av Forskrift om miljørettet helsevern, Kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av legionella via aerosol.

Innretninger i forskriften her omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

Virksomhetens plikter


Virksomhetsansvarlig for innretningen har ansvar for å gjøre seg kjent med lovverket, at dette etterleves, og at følgende utføres.

 • Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer. 
 • Innen utløpet av 2015 skal alle kjøletårn og luftskrubbere være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan, og ny vurdering må deretter foretas minst hvert 5.år.
 • Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.
 • For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.
 • Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.
 • Det skal utføres internkontroll og etableres internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av innretningen. 

Miljørettet helseverns oppgaver

 • Motta og behandle meldinger om innretninger.
 • Holde oversikt over innretningene.
 • Føre tilsyn, evt. i form av systemrevisjon.
 • Gi pålegg om nødvendige tiltak.
 • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold knyttet til risiko for spredning av legionella.
   

Åpningstider

Mandag og tirsdag: 08.00 - 15.00

Adresse

Rådhusgata 32