Her kan du søke om hjelp

Her kan du søke om hjelp

Sauda kommune har et felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester.
 

Tildelingskontoret skal sikre lik tilgang på helse- og omsorgstjenester til alle innbyggere, uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.

Hva legges det vekt på ved tildeling av tjenester?
 • At hjelpen ytes som hjelp til selvhjelp
 • Hva du kan klare selv.
 • Hva eventuelt andre i husstanden kan klare, eksempel ektefelle, samboer, voksne hjemmeboende barn
 • Hva du og ansatte kan gjøre sammen.
 • Hva ansatte kan hjelpe deg med.
 • Målet er å bidra til en så uavhengig og selvhjulpen hverdag som mulig.
   
Hva kan du søke om?
 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Praktisk bistand
 • Psykisk helsetjeneste
 • Kortidsopphold
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Aktivitetssenter (dagsenter)
 • Omsorgsstønad
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig med heldøgns omsorg
 • Kommunale boliger
 • Individuell plan (IP)
Hvordan behandles søknaden?

Alle søknader om hjelp vil bli vurdert individuelt av fagpersoner. Vurderingen skjer i dialog med deg, enten per telefon, møter på Tildelingskontoret eller ved hjemmebesøk.

Vedtak

Avgjørelse på søknaden blir sendt per brev som vedtak med beskrivelse av hvilke hjelp du er innvilget eller gitt avslag.

Dersom du får innvilget en tjeneste starter denne så fort som mulig. Noen tjenester kan det være ventetid på.

Tjenestene tildeles etter Helse og omsorgstjenesteloven og Pasientrettighetsloven
 

Habilitering og rehabilitering

Tildelingskontoret er også koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), og har ansvar for å følge opp brukere med omfattende tjenestebehov.

Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester

Brukere med behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til en individuell plan (IP)

Koordinerende enhet har ansvar for oppfølgingen av dette arbeidet.
 

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

Mandag - fredag: 10.00 - 14.00

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart