Landbruk

Landbruk

Landbruk omfatter jordbruk, skogbruk, dyrevern, fiskeforvaltning, vilforvaltning og utmarksnæring. Spesielt med landbruk er at det i stor grad handler om arbeid med fornybare ressurser

Jordbruk

Spesielt med jordbruk er at det i stor grad handler om arbeid med fornybare ressurser. Ikke minst av den grunn vil Sauda kommune ta vare på, og utvikle, landbruket som en del av næringslivet i kommunen. 

Tjenester som tilbys

 • Behandling av konsesjonssak
 • Omdisponering av areal
 • Fradeling av tomter innen jordbruk LNF området
 • Landbruksforurensing


Det fins flere tilskuddsordninger som man kan søke på. Viser til "Søk støtte"

Skogbruk

Det finnes vekstpotensialet  i næringen finnes i bedre utnytting av skog og utmarksarealene.

Tjenester som tilbys

 • Behandling av søknader av landbruksveier
 • Omdisponering av skog til andre formål
 • Det gis støtte til planting i rydding i plantefelt 
 • Det ytes bistand i forbindelse med skogfond

Overordna retningsliner NMSK skogsveg og taubane 2022_ (PDF, 372 kB)

Tiltaksstrategi NMSKm skogkultur 2023 2026 Sauda kommune vedteken (PDF, 2 MB)

Hovedplan for skogsbilveg (PDF, 8 MB)

 

Dyrevern

Landbrukskontoret melder Mattilsynet i forhold til kontroll og anonyme henvendelser i forhold til dyrehold. 

Viltforvaltning

Tjenester

 • Behandler fellingsløyver om hjort, elg og rådyr 
 • Tildeler fellingskvote 
 • Fallvilt (skada dyr) kontakt Olafr Jakobsson - telefon: 

 

Forvaltningsmål hjorten på Haugalandet 2018 - 2023 (PDF, 18 MB)

Fiskeforvaltning

Fiskefondet tildeles fra Landbrukskontoret etter utlysning i avis og på nett hver vår. Søknadsfrist er ca 1. april hvert år. 
Beløpet gis til fiskefremmende tiltak. 

Søknaden skal inneholde følgende: 

 • Søknadsbrev med beskrive av tiltak 
 • Budsjett og regnskap skal vedlegges
 • Kostnadsoverslag skal vedlegges
Retningslinjer til bruk av midler til lanbruket, jord- og skogformål

I samband med budsjetthandlinga for 2018 blei det vedtatt å løyve kr 100 000 ekstra til landbruket, jord- og skogsformål.

Dyrking

Kr. 2000-, pr dekar
Vilkår: Arealet må vere over 1 dekar og grense opp til anna dyrka jord. Totalt areal på teigen må vere over 3 dekar.

Beiterydding

Kr. 750-- pr dekar
Vilkår: Arealet må vere over 10 dekar, og må vere inngjerda og reint for trevyrkje.

Førehandsrydding for planting

Inntil kr. 250,- pr dekar
Vilkår: Arealet må vere over 10 dekar om det ikkje grensar opp til anna plantefelt. Gjeld ikkje for hogstfelt.

Rydding av plantefelt

Kommunen dekker inntil 25% av godkjent kostnad - godkjent kostnad inntil kr 500 - 100 pr dekar.

Planting

Kommunen dekker 25% av kostnadene på inntil kr 1500 - 2500 pr dekar

Tilskot på under kr 500 vert ikkje utbetalt.

Eventuelle ubrukte midler vert overført til året etter.

Søknad om samtykke til omdisponering eller deling etter jordlova

Informasjon om hva som skal redegjøres for i en søknad om samtykke til omdisponering iht. §  9 og/eller deling iht. § 12 etter jordlova
finner dere her:​​​​​​​

 

Gebyrer for landbruk/jordbruk 2023
Gebyr 2023
Søknad om konsesjon Kr 5 000
Deling etter jordloven Kr 2 000

Åpningstider

Elin Tjordal - 99 29 06 04
Onsdag, torsdag og fredag: 08.00 - 15.00 
(mandag og tirsdag i Suldal: 99 29 06 04)

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda

Kart