Landbruk

Landbruk omfatter jordbruk, skogbruk, dyrevern, fiskeforvaltning, vilforvaltning og utmarksnæring. Spesielt med landbruk er at det i stor grad handler om arbeid med fornybare ressurser

Jordbruk

Spesielt med jordbruk er at det i stor grad handler om arbeid med fornybare ressurser. Ikke minst av den grunn vil Sauda kommune ta vare på, og utvikle, landbruket som en del av næringslivet i kommunen. 

Tjenester som tilbys

 • Behandling av konsesjonssak
 • Omdisponering av areal
 • Fradeling av tomter innen jordbruk LNF området
 • Landbruksforurensing


Det fins flere tilskuddsordninger som man kan søke på. Viser til "Søk støtte"

Skogbruk

Det finnes vekstpotensialet  i næringen finnes i bedre utnytting av skog og utmarksarealene.

Tjenester som tilbys

 • Behandling av søknader av landbruksveier
 • Omdisponering av skog til andre formål
 • Det gis støtte til planting i rydding i plantefelt 
 • Det ytes bistand i forbindelse med skogfond

Overordna retningsliner NMSK skogsveg og taubane 2022_ (PDF, 372 kB)

Tiltaksstrategi NMSKm skogkultur 2023 2026 Sauda kommune vedteken (PDF, 2 MB)

Dyrevern

Landbrukskontoret melder Mattilsynet i forhold til kontroll og anonyme henvendelser i forhold til dyrehold. 

Viltforvaltning

Tjenester

 • Behandler fellingsløyver om hjort, elg og rådyr 
 • Tildeler fellingskvote 
 • Fallvilt (skada dyr) kontakt Olafr Jakobsson - telefon: 
Fiskeforvaltning

Fiskefondet tildeles fra Landbrukskontoret etter utlysning i avis og på nett hver vår. Søknadsfrist er ca 1. april hvert år. 
Beløpet gis til fiskefremmende tiltak. 

Søknaden skal inneholde følgende: 

 • Søknadsbrev med beskrive av tiltak 
 • Budsjett og regnskap skal vedlegges
 • Kostnadsoverslag skal vedlegges
Retningslinjer til bruk av midler til lanbruket, jord- og skogformål

I samband med budsjetthandlinga for 2018 blei det vedtatt å løyve kr 100 000 ekstra til landbruket, jord- og skogsformål.

Dyrking

Kr. 2000-, pr dekar
Vilkår: Arealet må vere over 1 dekar og grense opp til anna dyrka jord. Totalt areal på teigen må vere over 3 dekar.

Beiterydding

Kr. 750-- pr dekar
Vilkår: Arealet må vere over 10 dekar, og må vere inngjerda og reint for trevyrkje.

Førehandsrydding for planting

Inntil kr. 250,- pr dekar
Vilkår: Arealet må vere over 10 dekar om det ikkje grensar opp til anna plantefelt. Gjeld ikkje for hogstfelt.

Rydding av plantefelt

Kommunen dekker inntil 25% av godkjent kostnad - godkjent kostnad inntil kr 500 - 100 pr dekar.

Planting

Kommunen dekker 25% av kostnadene på inntil kr 1500 - 2500 pr dekar

Tilskot på under kr 500 vert ikkje utbetalt.

Eventuelle ubrukte midler vert overført til året etter.

 

Gebyrer for landbruk/jordbruk 2023
Gebyr 2023
Søknad om konsesjon Kr 5 000
Deling etter jordloven Kr 2 000
Elin Tjordal
Prosjekt
E-post

Åpningstider

Elin Tjordal - 99 29 06 04
Onsdag, torsdag og fredag: 08.00 - 15.00 
(mandag og tirsdag i Suldal: 99 29 06 04)

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda

Kart