Kulturminne

Sauda har ei rekke verdifulle kulturminne.

Kulturminneplanen er ein temaplan. Ein temaplan gir i seg sjølv ikkje juridisk bindande vern, berre faglege vurderingar og tilrådingar.

Først ved kartfesting og planavgjersler i kommunens arealdel eller reguleringsplan, vil nyare tids kulturminne eller heile kulturmiljø få ein juridisk bindande vernestatus. Kulturminneplanen skal derfor implementerast i Kommuneplan for Sauda 2018-2030.