Kommunale midler til lag, helse- og sosial

Kommunale midler til lag, helse- og sosial

Lag/foreninger som driver kontinuerlig arbeid rettet mot helse- og sosialfeltet i Sauda kommune, kan søke om driftsmidler.

Hvem kan søke om kommunale midler til lag, helse- og sosial?
 • Tildelte midler skal i første rekke benyttes til drift/administrasjon av laget og skape aktivitet blant medlemmene
 • Lag/organisasjoner som samler inn midler til veldedige formål uten å skape kulturelle aktiviteter, faller utenfor støtteordningen
 • Søknad om driftsmidler må inneholde siste års regnskap, budsjett for søknadsåret, samt lagets samlede medlemstall siste år
 • Ved fordeling av driftsmidlene legger en i utgangspunktet til grunn en matematisk formel der 50 % av tilgjengelige midler blir fordelt ut fra tall på medlemmer under og over 18 år. Det resterende blir fordelt ut fra regnskap og budsjett, samt innestående midler hos det enkelte lag/forening
 • Driftstilskuddet blir tildelt administrativt
   
Søknadsfrist

10. mars. 

Retningslinjer
 • Laget/foreningen bør ha eksistert i sammenhengende minst et år
 • Hovedregelen er at det bare blir gitt tilskudd til lag/foreninger som arbeider i Sauda
 • I enkelttilfeller kan det gis støtte til fylkeslag o.l. dersom de gir et tilbud som enkeltpersoner i Sauda ellers ikke kan få dekket
   
Hvem får ikke tilskudd fra kulturmidler?
 • - Kommersielle klubber og diskotek
 • - Tiltak som utelukkende tar sikte på økonomisk vinning
 • - Lag/foreninger som får tilskudd fra andre poster
 • - Organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser
   
Minimums-utbetaling og klageadgang
 • Minimums-utbetaling for dei ulike årlige tilskuddene under de ulike støtteordningene er satt til kr. 500,-
 • Formannskapet er klageinstans dersom søkere mener at administrative vedtak er urimelige
 • Skriftlig klage må sendes enhet kultur senest åtte dager etter at svar på søknaden er mottatt. Dersom innvilget støtte ikke blir brukt i samsvar med retningslinjene, kan dette medføre krav om tilbakebetaling
Etableringstilskudd
 • Nye lag/foreninger eller lag/foreninger som har vært ute av drift i minst to år og ikke har startkapital, kan få etableringstilskudd på kr. 1.000,-
 • Laget/foreningen må før utbetaling framlegge et styre på minimum tre personer, og et medlemstall på minimum 10 personer

Adresse

Flgøstadvegen 2