Sauda Distriksmedisinske senter

Sauda Distriksmedisinske senter

Formål med tjenesten

Tilby helse / pleie og omsorgstjenester når behov for tett medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging:

 • ved alvorlig sykdom som kan behandles på allmennlege nivå
 • ved betydelig helse- og funksjonssvikt med behov for bistand gjennom hele døgnet
Hvem tilbys tjenesten til?

Pasienter som kvalifiserer for  korttidsopphold

Sauda kommune gir tilbod om korttidsplass ved Sauda Distriktsmedisinske senter – SDMS Fellesavdelingen. Teneste tilbudet gjelder personar som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har behov for opphold i en tidsavgrenset periode. Målet for tjenesten er å gi trygghet til pasienten ved tilbakeføring til hjemmet, lindre lidelse, og forebygge -/ behandle sykdom og avgrensa følgene av denne.

Pasienter som kvalifiserer for langtidsopphold

Tjenestetilbudet gjelder personer som har et omfattende og døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov, hvor tilrettelagte tjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig
Målet for tjenesten er å gi pasienten en  trygg  og meningsfyll  tilværelse, lindre  lidelse og forebygge -  / avgrense omfang  av sykdom. Pasienten får hjelp til å dekke sine grunnleggande fysiologiske, åndelege og kulturelle behov. En ivaretar og viser respekt for egenverd og selvstendighet. Legetilsyn og nødvendig medisinsk behandling blir ivaretatt.

Fellesskap og aktivitetar;
Tjenesten gir mulighet til å delta i et fellesskap, og helseperosnell tilrettelegger for at pasienten skal føle seg trygg. En får også nødvendig vedlikehald av – og kompensasjon for – tapte funksjonar, mellom annet ved bruk av  hjelpemiddel.

Alle får ivaretatt sin egenomsorg  ut i fra egne ressursar. En tilstreber et optimalt funksjonsnivå. Alle langtidsbeboere  har enerom med dusj og toalett, og pasientane får tilbod om ulike aktivitetetar og kulturelle tiltak.

Pasienter som kvalifiserer for øyeblikkelig hjelp med døgnopphold

Tilbudet gjelder personer med behov for hjelp som ikke er planlagt. Kommunen vurderer hvert enkelt pasientforløp, og ser til at tjenesten blir levert forsvarlig i henhold til hver enkelt situasjon. Det er den medisinsk faglige vurderingen som bestemmer hvilken helsehjelp pasienten får, og hvor denne helsehjelpen gis.

Det er legevaktslege eller fastlege som legger pasienter inn i den kommunale akutt hjelp sengen. Tilbudet er tidsavgrenset med inntil 72 timer.
 

Hva kan pasienten forvente av oss?

Oppfølging i tråd med; 

 • Målsetning for korttidsopphold
 • Kartlagte behov for helse -  og omsorgstjenester  ved langtidsopphold
 • Oppfølgings - / behandlingsplan ved Øyeblikkelig hjelp døgnopphold
 • Oppnevnelse av primærsykepleier og sekundærkontakt ved korttids- og langtidsopphold

  Tjenesten utføres av:
 • Faglig kvalifisert helsepersonell, i nært samarbeid med pasient og deres pårørende - og eller verge- med respekt for hva som er viktig for pasienten

  Tjenesten innbefatter:
 • Observasjon og oppfølging av sykepleier/helsefagarbeider og tilsynslege, samt  legevakt ved behov. 
 • Iverksetting og oppfølging av nødvendige medisinske tiltak, og nødvendig bistand for ivaretakelse av personlig hygiene 
 • Gjennomgang av ernæringstilstand, via ernæringsjournal med risikovurdering. 
 • Opptrening/fysikalsk behandling etter en tverrfaglig vurdering
 • Vurdering av behov for tekniske hjelpemidler - hjelp til søknad. 
 • Vurdering av behov for nødvendige omsorgstjenester i hjemmet- videreformidle og hjelp til søknad. 
 • Tverrfaglig samhandling med andre fagprofesjoner ved behov (ergoterapeut, psykisk helse. kreftkoordinator mfl)
 • Ansatte er underlagt taushetsplikt i tråd med gjeldende lovverk. 
   
Hva forventes av pasienten?
 • Pasienten må gi riktige opplysninger om hva han/hun kan klare selv, og hva han/hun trenger hjelp til. 
 • Pasienten må opplyse hvem som er nærmeste pårørende, og gi klarsignal til hvem tjenesten kan gi informasjon til vedr. helsetilstand og den helsehjelp som ytes.
 • Pasienten må være villig til å benytte tekniske hjelpemidler som muliggjør bistand fra helsepersonell, og bidrar til gode arbeidsforhold. 
 • Pasienten har selv ansvar for verdisaker/gjenstander som bringes med til SDMS. 
 • Søknad  om korttids-  og langtidsopphold i  institusjon må foreligge. Pasient kan  bistås av tjenesten eller sine nærmeste pårørende/verge for å utfylling av  søknad. 
Pris

Døgnopphold ØH - gratis tjeneste.

Døgnopphold korttidsopphold og langtidsopphold betales etter "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester".

Saksbehandlingstid

Behov for ØH opphold avklares fortløpende mellom innleggende lege (fastlege / vaktlege)  og tilsynslege  på ordinær dagtid , og vakthavende sykepleier utenfor ordinær dagtid.  


Søknad om korttids- og langtidsopphold sendes Tildellingskontoret. 

Saksbehandler vurderer daglig innkomne på korttidsopphold, og tar kontakt med søker snarest for å avklare faktisk behov for opphold. Svar på søknad fattes fortløpende.

Søknader for langtidsopphold fordrer lengre  saksbehandlingstid. Det er behov for innhenting av opplysninger fra flere deltjenester. Foreløpig svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager. Nærmer veiledning kan gis av Tildelingskontoret. 
Link til søknadsskjema ligger øverst i artikkelen. 

Visittider

Vi har ingen faste visittider ved SDMS. Besøkende kan komme og gå hele dagen, men ønskelig at pasienter får matro under måltider.

 

Måltider anses som en viktig felles aktivitet, og foregår i aktuelle tidsrom:
Frokost                kl.09.00 - 10.00
Lunsj                    kl.12.00 – 13.00
Middag                kl.15.30 – 16.30
Kvelds                  kl.19.00 – 20.00

Besøk foregår fortrinnsvis på pasient rom, da felles stue inne på avdeling er forbeholdt innlagte pasienter. Det kan legges til rette for besøksrom, ved bruk av 2 sengsrom.

 

Adresse

Åbødalsvegen 79
4200 Sauda

SDMS Fellesavdelingen: 908 14 411

SDMS Avdeling D: 479 08 643