Vi har nå mottatt svar på 99% av testene som ble tatt ved Sauda VGS. Ingen av disse er positive. Det vil si at ingen av disse er smittet av Covid-19.

I medhold av Plan og bygningsloven §10-1 vedtok formannskapet i sak 114/2020 Planstrategi for Sauda kommune 2020-2023.

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering av miljøgate i fv. 520 Brugata i Sauda kommune.
Plan-id: 2020003

Alle koronatester som ble tatt i sist uke er negative.

Situasjonen vedrørende smittetilfellene som har relasjon til Sauda VGS, er nå mer oversiktlig.

Suldal kommune melder at en person i tilknytning til Sauda VGS. har testet positiv på Covid-19.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret i sak Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager (t.o.m. 4. desember 20). Dette etter Kommunelovens §14.3. 

Kommunestyret i Sauda vedtok 21.10.2020 sak 111/2020 reguleringsplan for Rondekulen.
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Smittesporingen rundt Covid-19 tilfelle i Sauda er i full gang.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i sak 074/20 å legge Sykkelstrategi og Plan for sykkelvegnett ut for høring.