Arbeidet blir forlenget med en uke, og det vil dermed være delvis stengt veg frem til 4. juni. Informasjonen nedenfor om passeringer er fortsatt gjeldende.

Lag og foreninger som ønsker treningstid i Saudahallen til høsten må sende inn søknadsskjema innen 15.06.20.

Alle barnehagene i Sauda åpnet igjen 20.april.

 For å kunne etterleve krav i smittevernveileder vil åpningstid også fremover være fra klokken 07.30 – 15.00. Dette gjelder alle barnehagene i Sauda, kommunale og privat.

Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021-2025. Oversikt over forslag på kandidater er lagt til offentlig ettersyn fra og med mandag 11. mai til og med tirsdag 26. mai 2020.

Skular og SFO skal driva opplæring og følgja krav til smittevern. For å organisera dette på ein god måte, vil skuledagane kunne bli litt annleis enn vanleg. Kvar skule vil gi informasjon til heimane om korleis dei tilpassar opplæringstilbodet.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges privat detaljregulering for plan 2018002 Rondekulen ut på høring og offentlig ettersyn. Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte 28.11.2019 å legge planen ut på 1 gangs høring med vilkår om endring av stigningsforhold på internveg, SKV1.

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med ny oppdatering som gjelder testing for koronavirus. 

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttaler at nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen vil folk være mer i kontakt med hverandre enn før. Han understreker at det er ekstra viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter - og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte.

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 12 vedtatt detaljreguleringsplan for Skårastølen hyttefelt på gnr. 42 bnr. 8 i Slettedalen, i møte 01.04.20.

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.