Kommuneplanens arealdel har vært til behandling i formannskapet 02.10.2019, etter meklingsmøter 28.08.2019 og 13.09.2019. Deler av planen er endret, og planen legges derfor ut til ny høring. 

Kommunestyret vedtok i sak 079/19 kommunale betalingssatser/gebyrer for 2020.

 Kommunestyret vedtok i sak 079/19 budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023. 

Det er en stor glede å tilby stillingen som personalsjef for Sauda kommune til rektor ved Fløgstad skole, Brynjar Saua, sier Rune Kloster Tvedt, rådmann i Sauda kommune. 

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. 
For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019

Sauda kommune har avtale med Franzefoss Gjenvinning AS om levering og gjenvinning av avfall. De ønsker å bidra til et renere miljø og har innført bruk av gjennomsiktige (blanke/klare) sekker til alt avfall.

Vi har lagt ut 3 kommunale boliger for salg, Espelandsvegen 68, Solbrekk 16 og Solbrekk 18.

Formannskapet vedtok i møte 13. november følgende innstilling til Kommunestyret i sak 096/19.  Lagt ut til offentlig gjennomsyn til og med 6. desember. 

Endelig resultat etter opptelling foreligger nå. Vedlagt følger oversikt over valgte kandidater m.m. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 19.06.19 detaljregulering, med bestemmelser, for grustak på Birkeland.