Sauda kommune har avtale med Franzefoss Gjenvinning AS om levering og gjenvinning av avfall. De ønsker å bidra til et renere miljø og har innført bruk av gjennomsiktige (blanke/klare) sekker til alt avfall.

 Asbjørn Birkeland blei valgt til Rådsordførar i Ryfylkerådet i går torsdag 06.02.2020.

 Vi takker for de flotte sanseteppene som ble gitt til Åbøtunet og Sauda DMS. Dette vil glede beboere og pasientene på bofelleskapene.

 Sauda kommune har siden 2016 jobbet målrettet for å øke andelen av heltidsansatte i kommunen.

Kommunestyret vedtok i sak 079/19 kommunale betalingssatser/gebyrer for 2020.

Reforma «Leve heile livet» skal bidra til at eldre kan meistra livet lenger og ha trygghet for at dei får god hjelp når dei har behov for det. Kvalitetsreforma for dei eldre skal handla om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Kommunestyret har vedtatt at det 20.06.19 etableres lokal vaktberedskap for Indre Ryfylke barnevern. 

Kommuneplanens arealdel har vært til behandling i formannskapet 02.10.2019, etter meklingsmøter 28.08.2019 og 13.09.2019. Deler av planen er endret, og planen legges derfor ut til ny høring. 

 Kommunestyret vedtok i sak 079/19 budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023.