Hvilke solenergianlegg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Solenergianlegg er et alternativ til energi levert fra det vanlige strømnettet. Det kan brukes for å dekke energibehovet for bygg helt eller delvis og er en miljøvennlig fornybar energikilde.

Solceller har lenge vært brukt der det ikke er mulig å koble seg til det ordinære strømnettet. Det blir stadig vanligere å bruke solenergianlegg også i mer urbane strøk, og da gjerne i kombinasjon med strøm fra strømnettet. Det finnes to typer solenergianlegg;
 

 1. Solfangere; Disse gir varme ved at strålingsenergi fra solen varmer opp en væske eller en gass. Varmen kan brukes til oppvarming av rom, tappevann, i et vannbårent system i bygninger, eller i en industriell prosess.
 2. Solceller; Disse gir elektrisitet. Solceller omdanner strålingsenergien fra solen direkte til elektrisk strøm. Strømmen kan brukes direkte i bygget eller sendes ut på strømnettet.
   

Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon og er å regne som et tiltak etter pbl § 20-1 f. Plassering og utforming av solcelleanlegg på bygg kan påvirket byggets utseende, altså byggets estetikk og visuelle kvaliteter. Når du skal installere et solenergianlegg er det tre ulike søknadskategorier som er aktuelle. Avhengig av solenergianleggets størrelse og hvor det er plassert, kan det være at du:
  

 1. Kan installere det uten å søke (altså ikke søknadspliktig).

 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = du som eier solenergianlegget) selv være ansvarlig for søknaden og arbeidene.

 3. Må søke og søknaden å innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf SAK10 kapittel 11. Kommunen kan, jf. pbl §23-1, frita for krav om ansvarsrett der ansvarsrett anses å være unødvendig. Det vil si der risikoen er liten og konsekvensene i forhold til helse, miljø og sikkerhet er små. Se pkt. 2 i slike tilfeller.               

                

For at at solenergianlegg skal være untatt søknadsplikt må følgende kriterier oppfylles:

 

Ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-5 og SAK10 § 4-1 e) nr. 4:

Hvilke tiltak gjelder dette for?

Hvem er ansvarlig for hva?

 • Installering og endring av solenergianlegg på eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra kravet om søknadsplikt, forutsatt at anlegget ikke
  • Går over flere bruksenheter/ brannceller
  • Endrer fasadens karakter vesentlig
  • Er plassert nærmere nabogrense enn 4 meter, jf. pbl § 29-4
  • Er i konflikt med planbestemmelser for området

 

 

Du er selv ansvarlig for at tiltaket (tiltaket = solenergianlegget) følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Installasjonen av det  må heller ikke være i strid med annet regelverk, som for eksempel byggegrenser i veiloven eller kulturminneloven med tilhørende bestemmelser.
 

Vi anbefaler at du informerer naboene dine før du monterer anlegget.

 

Om solenergianlegget medfører en vesentlig fasadeendring eller ikke avgjøres ved et faglig skjønn. Vi anbefaler av den grunn av du forhører deg med kommunen før du monterer et solenergianlegg uten å søke.

 

Eksempler på momenter som kan være avgjørende i vurdering av søknadspliktig fasadeendring eller ikke kan være anleggets plassering og utstrekning, materialbruk og fargekontraster, refleksjon og eksponering i forhold til omgivelsene, hensyn til enhetlig utforming i et område og en bygnings arkitektoniske egenverd. 


I Sauda er solenergianlegg ikke tillatt i Åbøbyen. I tillegg vil tiltak som omfattes av hensynssone kulturminner H570 i kommuneplanens arealdel måtte innhente kulturminnefaglig uttalelse fra Rogaland fylkeskommune. Ta kontakt med byggesak for avklaring.