Barnekoordinator

Barnekoordinator

Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger både helsehjelp og ulike velferdstjenester. Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging


Hvilke familier har rett til barnekoordinator

Familien din har rett til barnekoordinator hvis

 • familien har barn under 18 år eller venter barn,
 • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og
 • barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester


Rett til å klage

Dere har rett til å klage hvis dere mener retten til barnekoordinator ikke er oppfylt.


Hva barnekoordinator skal hjelpe familien med

Barnekoordinators oppgaver er blant annet å sørge for

 • koordinering av tjenestene til familien og barnet
 • å ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Det betyr blant annet å
  arbeide aktivt for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene
  veilede familien og barnet i kontakten med ulike deler av hjelpeapparatet
 • at familien og barnet får informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og pasient- og brukerorganisasjoner
 • fremdrift i arbeidet med individuell plan


Hvordan går man frem for å få barnekoordinator

Kommunen har ansvaret for å oppnevne barnekoordinator til familien din. Hvis kommunen får kjennskap til at dere kan ha rett til barnekoordinator, skal de veilede dere om rettigheten og vurdere om dere har rett til barnekoordinator hvis dere ønsker det.

Dere kan også be om barnekoordinator på eget initiativ. Ønsket om barnekoordinator kan være både skriftlig og muntlig.

Kommunen kan bare oppnevne barnekoordinator med samtykke fra foreldrene eller den som samtykker på vegne av barnet.


Veileder:
Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier. Kapittel 5: Barnekoordinator (helsedirektoratet.no)

Lov og forskrift:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c (lovdata.no)
Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a (lovdata.no)

 

Kontaktinformasjon: Koordinerende Enhet v/ tildelingskontoret, tlf. 52786050.  

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50