Barnevern

Barnevern

Indre Ryfylke barnevern er en interkommunal tjeneste mellom Suldal og Sauda.  Sauda kommune er vertskommune.  Barneverntjenesten har bemannet resepsjon og er tilgjengelig på 
telefon 52 78 60 30 i ukedager mellom kl. 07.30. til 15.00.

Akutt beredskap

Indre Ryfylke barnevern har interkommunal beredskap som dekker Suldal og Sauda kommune.  Ved akutte henvendelser utenom arbeidstid kan barnevernvakten kontaktes på telefon 469 42 992.   Barnevernsvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge blir sikret omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. De skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Barnevernet sitt arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte slik at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men de har også plikt til å gripe inn om dette ikke nytter.

 

Hvem kan melde fra til barneverntjenesten?
 • Alle kan melde fra til barneverntjenesten dersom de er bekymret for at barn ikke har det greit. 
 • Offentlig ansatte har plikt til å melde bekymring til barnevernet ved bekymring rundt omsorgssituasjonen til et barn
 • Familie med behov for hjelp kan selv kontakte barneverntjenesten.

 

Hva kan du forvente av barneverntjenesten?
 • Ansatte i barneverntjenesten skal møte alle familiens medlemmer med respekt og behandle disse på en høflig og verdig måte.
 • Nødvendige tiltak skal så langt som mulig utformes i nært samarbeid med dere
 • Dere skal få forståelig informasjon om retter og plikter og våre vurderinger av barna sin situasjon.
 • Viktig informasjon som dere eller andre gir oss, skal samles og arkiveres i tråd med gjeldende lovverk. De har innsynsrett i egen sak. 
 • Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplikt
 • En henvendelse skal være gjennomgått innen en uke.
 • Dersom barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig å sette inn tiltak i din familie, skal dette som hovedregel være undersøkt og avklart innen tre måneder. 
Hva kan barnevernet bidra med?
 • Råd og rettledning
 • Støttekontakt
 • Plass i barnehage/SFO
 • Miljøarbeider i hjemmet
 • Familieråd
 • Besøkshjem
 • Tiltak som stimulerer barnet/ungdommen til fritidsaktiviteter
 • Økonomisk støtte i form av penger til for eksempel fritidsaktivitetar
 • Formidling av plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon
 • Vise til andre instansar som kan yte hjelp og støtte for eksempel PPT, BUP 

 

Barnevernet
Telefon 52 78 60 30
Barnevern Akutt beredskap
Mobil 46 94 29 92

Åpningstider

08.00 - 15.00

Adresse

Sauda: Åbødalsveien 79 (Helsesenteret)
Sand: Eidsvegen 3, 2. etasje Helsehuset

Kart