Barnevern

Fra 1. september 2017 er barneverntjenesten i Suldal og Sauda kommuner slått sammen til en felles barneverntjeneste, Indre Ryfylke barnevern, med Sauda som vertskommune.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge blir sikret omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. De skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Barnevernet sitt arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte slik at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men de har også plikt til å gripe inn om dette ikke nytter.

 

Barneverntjenesten

Hvem kan melde fra til barneverntjenesten?
 • Alle kan melde fra til barneverntjenesten dersom de er bekymret for at barn ikke har det greit. 
 • Offentlig ansatte har plikt til å melde bekymring til barnevernet ved bekymring rundt omsorgssituasjonen til et barn
 • Familie med behov for hjelp kan selv kontakte barneverntjenesten.
Hva kan du forvente av barneverntjenesten?
 • Ansatte i barneverntjenesten skal møte alle familiens medlemmer med respekt og behandle disse på en høflig og verdig måte.
 • Nødvendige tiltak skal så langt som mulig utformes i nært samarbeid med dere
 • Dere skal få forståelig informasjon om retter og plikter og våre vurderinger av barna sin situasjon.
 • Viktig informasjon som dere eller andre gir oss, skal samles og arkiveres i tråd med gjeldaede lovverk. De har innsynsrett i egen sak. 
 • Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplike
 • En henvendelse skal være gjennomgått innen en uke.
 • Dersom barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig å sette inn tiltak i dinfamilie, skal dette som hovedregel være undersøkt og avklart innen tre måneder.

 

Hva kan barnevernet bidra med?
 • Råd og rettledning
 • Støttekontakt
 • Plass i barnehage/SFO
 • Miljøarbeider i hjemmet
 • Familieråd
 • Besøkshjem
 • Tiltak som stimulerer barnet/ungdommen til fritidsaktiviteter
 • Økonomisk støtte i form av penger til for eksempel fritidsaktivitetar
 • Formidling av plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon
 • Vise til andre instansar som kan yte hjelp og støtte for eksempel PPT, BUP
Barnevernet
Telefon 52 78 60 30

Åpningstider

08.00 - 15.00

Adresse

Sauda: Åbødalsveien 79 (Helsesenteret)
Sand: Eidsvegen 3, 2. etasje Helsehuset

Kart