SFO i Sauda kommune

"Saman er ein god stad å vera."

Fritid er viktig for barn og unges oppvekst. SFO er ein trygg og god stad å tilbringa tid saman med andre før/etter skuletid. Innhald og aktivitetar skal fremja god fysisk og psykisk helse for alle. Alle barneskulane i Sauda har tilbod om SFO.

Kven er SFO for?

SFO (skulefritidsordning) er for elevar i 1. - 4.klasse. For elevar med særskilte omsorgsbehov kan det bli gitt plass til og med 7.klasse.

Innhald i SFO
 • SFO Sauda følgjer nasjonal rammeplan. Overordna føringar:
  • SFO skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar som er tilpassa barn i ulik alder og med ulikt funksjonsnivå.
  • SFO skal, gjennom innhald og arbeidsmåtar, leggja til rette for god samhandling i barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom vaksne og barn.
  • Barna skal ha gode vilkår for medverknad i SFO.
 • Kvar SFO har sin eigen årsplan, der det kjem fram korleis dei jobbar for å møta krav i nasjonal rammeplan for SFO.

 

 

Opningstider
 • SFO har ope frå etter skuletid og fram til klokka 16.00 kvar dag.
 • Ved minst 6 søkjarar ved kvar skule/på den enkelte vekedag, er det også tilbod om morgon-SFO frå klokka 07.00 - 08.00.  (Frå 01.01.22 er det redusert til minst 3 søkjarar.)
 • SFO følgjer skuleruta. Sjå informasjon om ferieordning.
  • Frå 01.01.22 vil SFO ha ope 11 månadar i året. Barn som har plass i SFO vil ha tilbod i alle skulen sine feriar og fridagar. Unntak er julafta, nyttårsafta, onsdag før skjærtorsdag og skulen sine planleggingsdagar.
  • Det blir jobba med eit ferietilbod for barn som ikkje har plass i SFO til vanleg.
Plasstorleik/tal dagar per veke
 • I Sauda kommune kan barna per dato ha plass i 60 % eller 100 %. 60 % plass tilsvarar 3 (faste) dagar kvar veke. Barna kan ha plass både morgon og/eller ettermiddag.
 • Frå januar-22 vil ein kunne søkja opptak 60 % (3 dagar), 80 % (4 dagar) eller 100 % (5 dagar).  Morgon og/eller ettermiddag.
Lokale

SFO har eigne, tilpassa lokaler ved skulane. Dei brukar også andre rom i skulane, som kjøkken, gymsal, kunst- og handverkssal m.m.

I skulen sine feriar kan SFO bli samlokalisert ved ein eller to skular.

Skyss

Retten til skuleskyss gjeld ikkje for SFO. Føresette bringar/hentar sjølv.

 

 

 

Ingunn Svandal
Rektor
E-post
Telefon 52 78 62 36
Mobil 452 55 458
Ellen M. Tveit Tangeraas
Rektor
E-post
Mobil 928 69 593
Vibecke Håheim
Rektor
E-post
Telefon 52 78 63 21
Mobil 913 16 455

Åpningstider

07.00 - 08.00 
13.15 - 15.30