SFO i Sauda kommune

SFO i Sauda kommune

"Saman er ein god stad å vera."

Fritid er viktig for barn og unges oppvekst. SFO er ein trygg og god stad å tilbringa tid saman med andre før/etter skuletid. Innhald og aktivitetar skal fremja god fysisk og psykisk helse for alle. Alle barneskulane i Sauda har tilbod om SFO. SFO-året startar måndag nærast 01.08, årleg.

Frå SFO-året 2023-24 får elevar i 1. og 2.klasse tilbud om gratis SFO 12 timar kvar veke. Dette tilbodet er frå etter skuletid og fram til klokka 15.30 måndag - torsdag, og fram til klokka 15.00 fredag. 

I skulen sine feriar og fridagar gjeld tilbodet deler av dagen, totalt 12 timar per veke. Opphald for resten av dagen kan kjøpast ved påmelding. 

Overgang frå barnehage til SFO
 • SFO-året startar måndag nærast 01.08, årleg.
 • Barnehageplassen blir automatisk avslutta 31.07. Foreldrebetaling opphøyrer frå og med 30.06, juli er betalingsfri månad i barnehage.
  • Ein treng ikkje å seia opp barnehageplassen ved overgang til skulestart.
 • For barn utan fast plass i SFO, kan føresette søkja om plass enkeltdagar/veker frå og med SFO-året sin oppstart. Plass tildeles ved ledig kapasitet.

 

Kven er SFO for?

SFO (skulefritidsordning) er for elevar i 1. - 4.klasse. For elevar med særskilte omsorgsbehov kan det bli gitt plass til og med 7.klasse.

Innhald i SFO
 • SFO Sauda følgjer nasjonal rammeplan. Overordna føringar:
  • SFO skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar som er tilpassa barn i ulik alder og med ulikt funksjonsnivå.
  • SFO skal, gjennom innhald og arbeidsmåtar, leggja til rette for god samhandling i barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom vaksne og barn.
  • Barna skal ha gode vilkår for medverknad i SFO.
 • Kvar SFO har sin eigen årsplan, der det kjem fram korleis dei jobbar for å møta krav i nasjonal rammeplan for SFO.

 

 

Opningstider
 • SFO har ope frå klokka 07.00 (ved påmeldte barn), og frå etter skuletid og fram til klokka 16.00 kvar dag.
 • SFO har ope 11 månadar i året. Barn som har plass i SFO vil ha tilbod i alle skulen sine feriar og fridagar. Unntak er julafta, nyttårsafta, onsdag før skjærtorsdag og fem av skulen sine planleggingsdagar.
 • Føresette kan søkja om plass i skulens sine feriar for barn som ikkje har plass til vanleg. Dei vil kunne få plass ved ledig kapasitet. Skulen vil sende ut søknadsskjema i forkant av kvar ferie.
 • Føresette kan også ta kontakt med skulen og be om å få kjøpa dagsplass for barn som ikkje har plass til SFO til vanleg. Dette er meint som eit ekstra-tilbod ved særlege behov. Barna vil kunne få plass om det er ledig kapasitet.  Behov må vera meldt inn i så god tid som mogleg. 
Plasstorleik/tal dagar per veke
 • Barn i 1. og 2. klasse har frå skuleåret 2023-24 gratis plass i SFO 12 timar per veke. Dette er frå etter skuletid og fram til klokka 15.30 måndag - torsdag, og fram til klokka 15 fredag. Føresette til barn i 1. og 2.klasse melder på denne ordninga via vanleg søknadsskjema. Ein kan i tillegg velgja betalt morgon-SFO og utvida tid til klokka 16.00, kvar dag.
 • I Sauda kommune kan barna ha plass i SFO 60 %, 80%  eller 100 %.
  • 60 % plass er tre faste dagar kvar veke, 80 % er fire faste dagar. 
 • Barna kan ha plass både morgon og/eller ettermiddag.
  • Om føresette søkjer om både morgon- og ettermiddags-SFO, må same plass-storleik bli valt:
   • Eks. 80 % plass = er 80 % morgon-SFO (4 dagar) og 80 % ettermiddag (4 dagar).
   • Dagane ein vel er dei same for morgon- og ettermiddag. 
Lokale

SFO har eigne, tilpassa lokaler ved skulane. Dei brukar også andre rom i skulane, som kjøkken, gymsal, kunst- og handverkssal m.m.

I skulen sine feriar er SFO som hovudregel samlokalisert ved ein eller to skular.

Skyss

Retten til skuleskyss gjeld ikkje for SFO. Føresette bringar/hentar sjølv.

 

 

 

Ingunn Svandal
Rektor
E-post
Mobil 45 25 54 58
Ellen Marie Tveit
Rektor
E-post
Telefon 95 06 25 31
Mobil 92 86 95 93
Vibecke Håheim
Rektor
E-post
Mobil 91 31 64 55

Åpningstider

07.00 - 08.00 
13.15 - 15.30