Vedtekter for SFO i Sauda kommune

Gjeldande vedtekter for SFO blei vedteke av kommunestyret 16.06.21.

Nokre av vedtektene blir først fasa inn frå 01.22. Dette gjeld vedtekter om opningstid 11 månadar i året og SFO-leiar. Fram til den tid gjeld dagens opningstider og rektor er leiar for SFO.

I tillegg har kommunestyret bedt administrasjonen koma tilbake med forslag til ei organisering som gjer at føresette til barn som ikkje har plass i SFO kan få kjøpa plass enkeltdagar og i feriar. Dette forslaget vil bli lagt fram for kommunestyret som eit tilleggsforslag til vedtekter, gjeldande frå 01.22.

1. Lov og retningslinjer

Skulefritidsordninga (SFO) skal drivast i samsvar med § 13-7 i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa. SFO skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Barn med særskilde behov skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vera eigna for formålet.

Skulefritidsordninga skal følgja nasjonal rammeplan, samt vedtekne plandokument og rutinar i Sauda kommune. 

2. Formål

Skulefritidsordninga er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod før/etter skuletid og på fridagane til skulane. Målgruppa er barn i Sauda grunnskule på 1.- 4. klassetrinn og barn med særskilde behov på 1.-7. klassetrinn. Barn med særskilde behov blir definert som med varige funksjonsnedsetjingar som medfører omfattande og vedvarande behov for bistand. 

3. Eigarforhold

Dei kommunale skulefritidsordningane er ein del av skuleverksemda og er eigd av Sauda kommune. 

4. Bemanning og leiing

Rektor har det overordna pedagogiske og administrative ansvaret for SFO ved skulen sin. Rektor har ansvar for at skulefritidsordninga er ein integrert del av skuleverksemda.

Den daglege drift av SFO er delegert SFO-leiar. SFO-leiar inngår i leiargruppa til skulen. SFO-leiar skal delta i samarbeidsutvalet ved skulen. 1)

Ved utlysing av SFO-leiarstillingar skal det krevjast relevant 3-årig pedagogisk høgskuleutdanning.

Den andre bemanninga i SFO skal bestå av personale med rett kompetanse til å levera eit kvalitativt godt tilbod i samsvar med lov og retningslinjer.

Som hovudregel skal det minimum stillast krav om fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar.

Bemanninga i skulefritidsordninga blir styrt av det tildelt budsjett. Rektor er ansvarleg for at bemanninga er forsvarleg slik at krav i rammeplanen kan møtast og tryggleiken til ei kvar tid blir tatt vare på.

Skulefritidsordninga kan få styrkt bemanning dersom det er barn med særskilde behov i gruppa. 

 

Fotnote:

1) SFO-leiar blir tilsett frå 01.22/gjeld frå 01.22.

 

5. Opptakskriterium

Alle barn i målgruppa skal få tilbod om SFO-plass når dei søkjer innan årleg frist.

6. Opptaksintans

Rektor ved kvar skulen er ansvarleg for opptaket av barn til SFO. 

7. Opptaksperiode og oppseiing

Påmelding til hovudopptaket skal skje innan 01.mars. Elles er det løpande opptak gjennom året.

Påmelding, endring av plasstorleik og oppseiing blir gjort i portal på heimesidene til kommunen.

Alle barn som er innmelde i skulefritidsordninga er påmeldt ut 4. trinn.

Oppseiingstid er tre månadar rekna frå den 1. i den etterfølgjande månaden.

Reglane om oppseiing gjeld òg ved plassreduksjon, og om ein flyttar ut av kommunen. 

8. Plasstorleik og opphaldstid

Det blir gitt tilbod om 100 %, 80 % og 60 % plass. 1)

Vekentleg opphaldstid er i utgangspunktet 5 dagar for full plass, 4 dagar for 80 % plass og 3 dagar for 60 % plass, faste dagar.

Desse dagane gjeld også når SFO er open i skuleferiane.

Skulen avgjer sjølv kor fleksibelt opphaldstida kan nyttast.

Skulefritidsordninga opnar normalt etter skuletid og stengjer kl. 16.00, og er eit tilbod utanom undervisningstida.

Ved minst tre påmeldte barn ved skulen er det også opningstid frå klokka 07.00 – 08.00. 2)

Opningstid i feriar er frå klokka 07.00 – 16.00. 3)

Skulefritidsordninga held stengt i juli månad og seks planleggingsdagar i løpet av skuleåret. I tillegg er det stengt julaftan, nyttårsaftan og onsdag før skjærtorsdag. 4)

Føresette betaler for dei elleve månadene som skulefritidsordninga held ope. 5)

 

Fotnote:

1) Fram til 01.22 kan ein søkja 60 % og 100 % plass. Frå 01.22 kan ein også søkja 80 % plass.

2) Fram til 01.22 gjeld minst seks påmeldte barn. Frå 01.22 gjeld tre påmeldte barn per dag/i kvar SFO-ordning, for at morgon-SFO skal starta opp.

3) Gjeld frå 01.22. 

4) Gjeld frå 01.22

5) Gjeld frå 01.22

 

 

9. Foreldrebetaling

Sauda kommunestyre fastset foreldrebetaling og eventuelle moderasjonsordningar i den årlege budsjetthandsaminga.

10. Leike- og opphaldsareal

Skulefritidsordninga baserer verksemda si på sambruk av areal med resten av skulen.