Framdriftsplan

Framdriftsplan

Framdrift i arbeidsprosessen er som følgjer: 

(Endringar kan koma)

Framdriftsplan saksframlegg "Framtidas oppvekst" 2024
Kva skjer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
Innspel til prosjektmandat x
Handsaming av sak prosjektmandat x x
Etablere prosjektgruppe x
Etablere informasjonsområde på heimesida x
Barns beste vurdering x x
Definere den ønska situasjon for barnehage, skule og SFO x x
Konsulentarbeid for å kartleggje nå-situasjonen x x
Dialogmøte og foreldremøte x
Saksframlegg, høyringsutkast x
Saksframlegg høyring x
Folkemøte x
Høyringsperiode x x x
Endeleg saksframlegg x
Handsaming av endeleg saksframlegg x