Medverknad

Medverknad

Kommunestyret har bedt om at prosessen med utgreiinga er godt forankra i samarbeidsutvala og fagrørsler.

Fagrørslene er godt representert i prosjektgruppa.

Samarbeidsutvala og øvrige fagrørsler vil vere referansegrupper undervegs i arbeidet. Det inneber at dei får ulike forslag, innspel m.m for uttale undervegs i prosessen. Innspel frå desse utvala og organisasjonane vil bli tatt med i det vidare arbeid.

I samarbeidsutvala for barnehagar og skular er følgjande partar representert:

  • Barn/unge
  • Føresette
  • Tilsette frå ulike yrkesgrupper
  • Leiar
  • Politisk representant

 

Vidare vil saksframlegg om prosjektmandat og endeleg saksframlegg bli handsama av:

  • Funksjonsnedsettes råd
  • Ungdomsrådet
  • Formannskapet
  • Kommunestyret