Brukarmedverknad i barnehage og skule

Tilbodet i barnehage og skule skal bli gitt i samarbeid og forståing med heimen. Barn og unge skal også jamnleg få delta aktivt i planlegging og vurdering av tilbodet i barnehage og skule.

  • Leiar i barnehage/skule sender innspel frå handsaming av reglement og plan for eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø til utdanningsadministrasjonen, for vidare handsaming og vedtak av revidert utgåve.
Årshjul - faste saker som skal handsamast i råd og utval
Månad Sak 1 Sak 3 Sak 3 Sak 4 Faste saker i kvart møte
September/oktober Konstituering. Orientering om plan for foreldresamarbeid, Sauda kommune Drøfting av - og innspel til revidering av reglar i barnehage/ordensreglement i skule Drøfting av- og innspel til revidering av plan for eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø Innspel til ønska tema på felles foreldremøte for barnehagar/skular Orientering om- og drøfting av barnehagen/skulen sitt kompetanse-utviklingsarbeid
November/desember Skule: Informasjon om- og drøfting av resultat nasjonale prøvar
Januar/februar Barnehage/skule: Informasjon om- og drøfting av resultat foreldreundersøking (dei år denne gjennomføres) Skule: Informasjon om- og drøfting av resultat i elevundersøkinga
Mars/april Årleg statusmøte kompetanseutviklingsarbeid. 1. Kor er me? (Samanstille datagrunnlag), 2. Kor bør me gå vidare? (Få innspel til fase 1 - 5 i kompetanseutviklingsarbeidet.)