Brukarmedverknad i barnehage og skule

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Brukarmedverknad i barnehage og skule

Tilbodet i barnehage og skule skal bli gitt i samarbeid og forståing med heimen. Barn og unge skal også jamnleg få delta aktivt i planlegging og vurdering av tilbodet i barnehage og skule.

  • Leiar i barnehage/skule sender innspel frå handsaming av reglement og plan for eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø til utdanningsadministrasjonen, for vidare handsaming og vedtak av revidert utgåve.

Årshjul - faste saker som skal handsamast i råd og utval

Årshjul - faste saker som skal handsamast i råd og utval
Månad Sak 1 Sak 3 Sak 3 Faste saker i kvart møte
September/oktober Konstituering. Orientering om plan for foreldresamarbeid, Sauda kommune Innspel til ønska tema på felles foreldremøte for barnehagar/skular Orientering om revidert versjon av ordensreglement og handlingsplan for eit trygt og godt miljø. Informasjon om prosess med medverknad/medbestemmelse. Orientering om- og drøfting av barnehagen/skulen sitt kompetanse-utviklingsarbeid
November/desember Skule: Informasjon om- og drøfting av resultat nasjonale prøvar (skule) Gi innspel på forslag til skulerute. 2.kvart år, partalsår. Økonomi Orientering om- og drøfting av barnehagen/skulen sitt kompetanse-utviklingsarbeid
Januar/februar Barnehage/skule: Informasjon om- og drøfting av resultat foreldreundersøking (dei år denne gjennomføres) Skule: Informasjon om- og drøfting av resultat i elevundersøkinga (skule) Innspel til tilstandsrapport for barnehage og grunnskule Orientering om- og drøfting av barnehagen/skulen sitt kompetanse-utviklingsarbeid
Mars/april Innspel til årleg statusmøte kompetanseutviklingsarbeid. 1. Kor er me? (Samanstille datagrunnlag), 2. Kor bør me gå vidare? (Få innspel til fase 1 - 5 i kompetanseutviklingsarbeidet.) Drøfting av- og gi innspel til revidering av ordensreglement for grunnskule. (Gjeld kun skule.) FRIST 15.april, årleg Drøfting av- og gi innspel til revidering av handlingsplan for eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. FRIST 15.april, årleg. Orientering om- og drøfting av barnehagen/skulen sitt kompetanse-utviklingsarbeid