Oppretting av festegrunn

Oppretting av festegrunn

Ved opprettelse av festegrunn blir et areal på en eksisterende eiendom oppmålt og gitt festenummer. Festegrunn kan etableres som et bestemt areal, eller som punktfeste. Ved punktfeste etableres det ett punkt som skal ligge innenfor bygningskroppen (må være bygning for å kunne bruke punktfeste). Festegrunn kan ha festenummer som er et tillegg til gårds- og bruksnummeret, eller det kan etableres en ny eiendom som festes bort. Festegrunnen blir ført i matrikkelen og tinglyst.

For å dele fra ny festegrunn må det søkes om delingstillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1. 

Hvem kan søke

Forretning kan rekvireres av den som har grunnbokhjemmel til eiendommen, fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen eller har fullmakt, må det vedlegges firmaattest av nyere dato. Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den del av eiendommen som ønskes overført. Den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i lov om tomtefeste.


Søknaden skal inneholde

Ved søknad om oppretting av festegrunn skal begge skjemaene fylles ut: 
5153-Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak etter PBL). 

I tillegg skal det vedlegges kart som viser klart hvilke(n) eiendommer som er berørte og hvor grensen for festegrunnen skal gå

 • Nabovarsel kan sendes digitalt eller via skjema, og sendes til de berørte naboer iht. naboliste. Det legges ved en kartskisse som viser grenseforløpet
 • Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering (5156) må vedlegges søknaden. Gjenpartens forside skal være identisk utfylt som de nabovarsler som er sendt eller utdelt til naboene. På gjenpartens kvitteringsside kan det enten brukes personlig kvittering, eller kvittering fra postverket for rekommandert sending

Rekvisisjon av oppmåling skal underskrives av samtlige hjemmelshavere til de berørte eiendommene.

Søknaden sendes

Sauda kommune
Postboks 44
4201 Sauda

Saksgang

 • Rekvirenten og berørte naboer til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretning pr. brev minst 2 uker i forkant eller pr. tlf ved korter frist enn 2 uker til oppmålingsforretning. Dersom noen må ha stedfortreder ved forretningen, må disse ha skriftlig fullmakt. Denne skal tas med på oppmålingsforretningen
 • Partene påviser grensene i henhold til søknad. Grensepunkter blir merket med godkjente grensemerker. Det føres protokoll over hva som er foretatt. Grensepunktene blir målt inn med GPS/kikkert. Deretter blir grensene kartfestet og lagt inn i matrikkelen. Melding til tinglysing blir sendt til tinglysingen. Når opprettelse av ny grunneiendom er tinglyst, blir matrikkelbrev sendt til rekvirent av forretningen. Underretning blir sendt til berørte parter
 • Rekvirent og kjøper/overtaker av ny festegrunn kan nå skrive festekontrakt for det nye festenummeret


Saksbehandlingstid

 • Oppmålingsmyndigheten har 16 ukers frist for å gjennomføre opprettelse av ny grunneiendom fra det tidspunktet søknad om opprettelse av festegrunn er godkjent av planmyndigheten i kommunen
 • Tidsfristen slutter å løpe ved behov for tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at opprettelsen av festegrunnen skal kunne finne sted. Dette gjelder også ved påklaging av vedtak
 • Fra 1.november til 30.april gjelder egen vinterforskrift. I denne perioden kan det være vanskelig å gjennomføre forretninger, slik at denne tiden kommer i tillegg til de 16 ukene


Gebyr

Se gjeldende gebyrregulativ for Sauda kommune.

Tinglysningsgebyr og gebyr for behandling etter PBL §20-1 vil tilkomme.
 

Klageadgang

Opprettelse av festegrunn kan påklages av berørte parter. Det er tre ukers klagefrist som løper fra den dato en har mottatt matrikkelbrev eller underretning jf.§ 46 i matrikkelloven. 

 • Ved klage oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart