Brøyting

Sauda Kommune har vert nødt til å gjøre noen endringer på brøyterutene fra vinteren 2020-2021.
Det vil si at det er noen vegstrekninger som tidligere har blitt brøytet av Sauda Kommune som ikke vil bli brøytet fra denne vinteren av. 

Sauda kommune har ansvar for brøyting av kommunale veier, fortau og gang/sykkelveger. Fylkesveger har Statens Vegvesen ansvar for. Hvem som eier veien finner du her. Sauda Kommune kan ikke påta seg brøyting av private vegstrekninger, gårdstun eller parkeringsplasser, selv om dette ligger langs eller nært en av de kommunale rutene. 
Vi ber dere som har behov for brøyting å ta kontakt med en av de private aktørene som tilbyr brøyting for privatpersoner.

Når Sauda Kommune brøyter prøver vi å prioritere i følgende rekkefølge: 
Helst før kl. 07.00 – Parkeringsplasser (her kommer vi ikke til på dagtid) og bratte bakker der det er fare for å skli.
Fra kl. 07.00 – Sykkel og gangstier som nyttes til skolevei og byggefelt.
Resten av dagen - Rydding av snø på veier, sykkel/gangveier og begrenset brøyting på parkeringsplasser for utfartsområder.
Før helg rydding av utfartsveier og parkeringsplasser ved utfartsveier.
 Sandstrøing blir utført ved behov etter endt brøyting. Her prioriteres sykkelstier, fortau og bratte partier. Tips om glatte partier ringes inn til brøytevakt (ikke sms). Strøsand for privat husholdning kan hentes i tunnel bak metodisten. 

Når det er over ca 10 cm snø på veier for motorkjøretøy, skal det brøytes.

Kjøretøy som står i veien for brøytingen vil få et varsel om at kjøretøyet må flyttes innen en angitt frist. Om dette ikke etterfølges vil kjøretøyet bli fjernet for eiers regning, uten ytterligere varsel.

Huseiere som eier grunn eller bygning som grenser til offentlig sted, har plikt til å rydde fortauet for snø og is, og strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Brøytevakt
Åpen fra medio desember til medio mars
Mobil 977 55 968

Telefonen kan ikke motta SMS, kun anrop