Pårørende

Pårørende

Nærmeste pårørende er den som personen selv oppnevner som sin nærmeste, og den som samtykker i å motta informasjon om personens helsetilstand. 

Pårørende har rett på generell informasjon og rettledning selv om helsepersonell har taushetsplikt. Nærmeste pårørende kan få nærmere informasjon om personens helsetilstand og helsehjelp, i den grad den syke selv har samtykket til det. Barn over 16 år er å anses som myndige i forhold til sin egen helse.

Pårørendeinformasjon

Pårørende er ei viktig ressurs. Pårørende må involveres ut fra de rettigheter de og brukarane  har og utfra ansvaret helsepersonell har for å gi best mulig  tjenester til brukeren.

På www.helsenorge.no er det opprettet en nasjonal informasjonsside for pårørende, der du finner informasjon om rettigheter og tilbud.

Pårørendesenteret.no er ei ny landsdekkende nettside for pårørende. Her kan pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørende sine erfaringer. Du kan kontakta pårørendelinja via chat, mail eller telefon og få individuell sosialfaglig veiledning. Dei ansatte du møter har taushetsplikt. 

Pårørendeprogrammet eit hjelpemiddel for pårørende og ansatte.

Helsedirektoratet har laget en brosjyre som gir informasjon om rettigheter som pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller har rusmiddelproblem.

Barn og unge som pårørende

Når mor eller far har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom/skade har barn rett på informasjon og oppfølging dersom det er nødvendig. Dette gjelder også om søsken er alvorlig syk. Barn kan være både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn i alderen 0-18 år. Helse- og sosialpersonell har plikt til å kartlegge og avklare informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge av foreldre eller søskens tilstand og eventuelt igangsette tiltak.

Har du noen i familien som mottar hjelp fra kommunen kan de be om en samtale. Du kan henvende deg til de som gir hjelp. Du kan også snakke med fastlegen, helsesøster eller barnevernet. Ulike brukerorganisasjonar og interesseorganisasjonar har tilbud for born og unge som pårørende. Kontakt den aktuelle brukerorganisasjonen ved behov.

Unge pårørende

Brosjyrer

Hva nå? - når mor eller far til dine barn er syk, brosjyre fra Barns Beste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Mor/far er syk, informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet.

Mer informasjon

SOS-chat er ein av Kirkens SOS sine krisetjenester over internett. Tjenesten er helt anonym, og du kan skrive om alt du har på hjertet, og få svar.